Referat af generalforsamling i Dansk Jernbane-klub 2023

Søndag den 26. marts 2023, Kl. 12:30 afholdte Dansk Jernbane-klub sin 63. ordinære generalforsamling i Kulturstationen, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse.

Der var til generalforsamlingen fremmødt 48 medlemmer. Generalforsamlingen indledtes ved en kort velkomsttale ved formanden Henrik Bang Jensen, hvorefter generalforsamlingen forløb i god ro og orden efter den udsendte dagsorden.

 1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.

Bent Jacobsen blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet, da den første indkaldelse var bragt i Jernbanen M1 2023.

Som stemmetællere valgtes: Mikael Lund, Bo Oldrup Pedersen, Jens Ahm

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og oplysning om planerne for det kommende år.

Mindeord:
Formand Henrik Bang Jensen indledte sin beretning med at mindes et medlem, som er gået bort i det forgangne år, Hans Jørn Fredberg, som var aktiv hos Mariager Handest Veteranjernbane. Hans Jørn Fredberg var med i den personkreds, som var med til at stifte MHVJ for mere end 5 årtier siden. Han var i en længere årrække driftsbestyrer for MHVJ.

Forsamlingen mindedes Hans Jørn Fredberg med et minuts stilhed.

Hovedbestyrelsens arbejdsform:

Når der ses tilbage på det forgangne år har det heldigvis været langt mere normalt end de foregående år, hvor Covid-19 restriktioner satte sit præg på samfundet og derved også DJK. I forbindelse med Covid-19 restriktionerne blev hovedbestyrelsens forretningsudvalg aktiveret, da det ikke var muligt at samle hele hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget bruges fortsat hvor der afholdes møder ca. 1 gang pr. måned for modning af konkrete ideer og løsning af driftsmæssige opgaver i et mindre forum for at sikre foreningens fremdrift. Forretningsudvalget varetager opgaverne ud fra overordnede rammer fastsat af hovedbestyrelsen. Der har specielt været fokus på hovedforeningens økonomi, som nu er bragt i en bedre balance efter flere år med underskud.

Jernbanen:

Hovedforeningen har igen fået gang i en lang række aktiviteter rundt omkring, hvor klubbens medlemsblad er en af dem. Udgivelse af Jernbanen er den langt største udgift for hovedforeningen i størrelsesorden 800.000 – 900.000 kr. Udgiften er steget i takt med, at sideantallet er steget, hvorfor det har været nødvendig et reducerer dette uden, at det er gået ud over kvaliteten af bladet, da Jernbanens redaktion har formået at skabe en god og dynamisk balance i sammensætningen af stoffet. Udgivelse af et fysisk blad er et af de bærende elementer i foreningens aktiviteter, da det skal være muligt for alle at tilgå de væsentligste informationer uden brug af it-udstyr og lignende.

Jernbanen har som noget nyt udsendt et tillæg til Jernbanen omkring den internationale transportmesse InnoTrans. Tillægget er blevet vel modtaget og har bidraget med et lille nettoprovenu til foreningen.

Information fra hovedbestyrelsen:

Hvad angår kommunikation omkring hovedbestyrelsens arbejde til medlemmerne, er der også sket nogle ændringer, da der i stedet for resumeer af de enkelte hovedbestyrelsesmøder nu bringes et sammendrag af de væsentligste emner, som behandles af forretningsudvalg og hovedbestyrelsen. Referater fra møderne bringes ikke i fuldt omfang, da disse kan indeholde følsomme oplysninger, som ikke er velegnede til offentliggørelse.

Medlemsbidrag/arv:

Der er i årets løb modtaget en lang række medlemsbidrag til foreningen.

Bidragene er vigtige i forhold til Ligningslovens §8a (boafgift og skattefradrag), da vi hvert kalenderår skal modtage mindst 100 bidrag à minimum kr. 200 for at opretholde vores nuværende godkendelse hos SKAT, således at DJK ikke skal betale boafgift, hvis der tilkommer foreningen arv. Bidrag opgøres og offentliggøres en gang årligt.

Der skal lyde en meget stor tak til alle bidragsydere, da de er med til at gøre en forskel for foreningen som en helhed.

Der skal gøres opmærksomhed på, at det er muligt at oprette et testamente for på den måde at betænke DJK med en arv. Vi har som forening mulighed for at hjælpe til med oprettelse af et sådant testamente.

Klubaftener i Herlev:

Fremvisningen af billeder den sidste mandag i måneden i klubhuset i Herlev gik desværre i stå grundet COVID-19 nedlukningerne. Disse billedaftener er så at sige blevet genoplivet i en ny og forbedret version. Billedaftenerne er for alle DJKs medlemmer og ikke kun de lokale fra Hovedstadsområdet, så kig forbi Herlev mandag aften hvis I kommer på disse kanter.

Medlemstal:

Medlemstallet opgøres og offentliggøres fremadrettet en gang om året i juni måned. Medlemstallet er desværre nedadgående og forventes at være på ca. 2200 medlemmer. Medlemstallet kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes, da der stadig er restanter, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Først når rykkerproceduren er gennemført, kan medlemstallet endelig opgøres.

De seneste års underskud forårsaget af øgede omkostninger til udgivelse af Jernbanen har desværre skabt et behov for kontingentstigninger med hvad, der følger af frygt for at miste medlemmer af denne årsag.

OK aftale:

På initiativ fra VTV er der indgået en sponsoraftale med energiselskabet OK, hvor det er muligt at støtte DJK, når der tankes på en OK tankstation. Man kan via OKs hjemmeside læse mere om, hvordan man tilmelder sig denne ordning.

DJK Fonden:

For nogle år siden blev DJK Fonden oprettet med henblik på at yde støtte til forskellige projekter hos DJKs baneforeninger og øvrige arbejdsgrupper under hovedforeningen. Fonden tilføres midler ved, at der hvert år overføres 10 kr. pr. medlem, som betaler kontingent. Der kan søges om midler hvert andet år. Der er ved uddelingen lagt vægt på, at projekterne forventes at kunne gennemføres, selv om det ansøgte beløb ikke har kunnet tildeles fuldt ud. Udvælgelsen af projekter, som skal støttes, foretages af hovedbestyrelsen. Der har været rigtigt god dialog herom.

Midlerne blev efter en vurdering af projekterne tildelt således:

 • Udskiftning af vinduer over remiseporte i Maribo samt renovering af taget 25.000 kr.
 • Reparation af Trolje 104 ´s kran og diesellokomotivet DSB Litra MT 152´s motor VTV 25.000 kr.
 • Restaureringen af motorvognen RHJ M4 20.000 kr.
 • Restaureringen af damplokomotivet DSB Litra H 783 maskinen 20.000 kr.

Rullende materiel:

Rullende materiel er et af de områder som hovedforeningen desværre ikke har prioriteret i tilstrækkelig grad gennem de senere år. Materiel, som anvendes ude hos baneforeningerne, ejes af hovedforeningen og udlånes til baneforeningerne med en kontrakt, som kun kan opsiges fra hovedforeningens side i tilfælde af grov misligholdelse. Hvis baneforeningerne ønsker at afhænde materiel, skal dette overdrages til hovedforeningen. Aktuelt har vi nogle materielenheder stående ude hos baneforeningerne, som de ikke længere ønsker at gøre brug. Disse enheder er i mellemtiden så at sige strandet ude hos baneforeningerne, da magasinhal nr. 2 i Marslev endnu ikke er færdig og derved klar til modtagelse af disse. Derudover er transport ad jernbanen blevet langt mere besværlig gennem de senere år.

Vi skal derfor have aktiveret nogle flere kræfter til at arbejde med dette område, hvorfor det også er tanken at gå skridtet videre og arbejde med en egentlig bevaringsstrategi for det rullende materiel.

Elektroniske medier:

Der er gennem det seneste års tid sket en gennemgribende fornyelse af foreningens hjemmeside af et team med Finn Madsen i spidsen. Et af de helt store hits har været tilgængeliggørelsen af gamle numre af Jernbanen, hvor de første ca. 20 årgange er blevet tilgængeliggjort.

DJK har også fået en kanal til offentliggørelse af historiske filmoptagelser, som kan bruges til, at skabe opmærksomhed omkring foreningens eksistens. Det var egentlig planen, at disse skulle være udgivet på DVD med salg for øje, men det er tiden løbet fra.

Det er ikke kun på foreningens egen hjemmeside vi er aktive, da vi i samarbejde med DVF driver hjemmesiden Jernbanearkivalier.dk, hvor vi tilgængeliggør tegninger, dokumentation for rullende materiel og meget andet. Der arbejdes også på tilgængeliggørelse af Jernbanetidende tilbage fra 1800-tallet, da de indeholder en del spændende historier.

Dansk Lokomotivtidende er også tilgængelig på denne hjemmeside.

For nogle år siden overtog vi det gamle tegningsarkiv fra Scandia. Der er i samarbejde med DVF indkøbt en scanner til scanning af tekniske tegninger.

Jernbanebøger:

Jernbanebøger har igen i år udgivet På sporet af 2022. Det er håbet, at det også i fremtiden vil være muligt at udgive denne årbog til trods for, at bogsalget generelt har været nedadgående de senere år i takt med, at forfattere af historiske jernbanebøger er faldet fra.

Til trods for disse udfordringer er der stadig godt gang i aktiviteterne hos Jernbanebøger, da det er lykkedes at finde nogle spændende titler, som er med til at skabe omsætning og indtjening. Der arbejdes også fortsat med udgivelse af nye bøger. Følg med i nyhedsbreve, hjemmesiden og Jernbanen, da der helt sikkert vil dukke noget spændende op.

Banebasen:

Banebasen er et fællesprojekt mellem Sporvejshistorisk Selskab og Nordsjællands Veterantog. Samarbejdet går ud på at sikre fremtidig bevarelse og tilgængeliggørelse af historiske fotos relateret til jernbaner og sporveje. Der arbejdes derfor på at få scannet billeder og film fra DJK-arkivet, da sådanne medier er i risiko for at gå til som følge af tidens tand. Der er gennem det seneste år kommet flere aktive medlemmer, som arbejder med varetagelse af disse opgaver. Carsten Christoffersen har udviklet en database med god registreringskvalitet, hvor det indscannede materiale registreres.

Arkiv i Glostrup:

Arkivet i Glostrup modtager mange dødsboer for tiden. Det indkomne materiale arkiveres og, eventuelt overtallige eksemplarer realiseres.

Der er ligeledes modtaget en del arkivmateriale fra de tidligere privatbaner.

Der er afholdt en auktion, hvor overtallige arkivalier er blevet solgt til fordel for dækning af driftsudgifter til arkiv mm.

Arkivet har været repræsenteret ved Historiske Dage i Øksnehallen i København for at skabe opmærksomhed på muligheden for at opleve historisk skinnebåret trafik. Der er i den forbindelse udgivet en reklamefolder.

DJK Rejser:

Rejseafdelingen havde i 2022 arrangeret en succesfuld rejse til Østrig med en lang række af oplevelser.

Årets rejse til Italien har desværre måttet aflyses, da der har været for få tilmeldte inden tilmeldingsfristen udløb. Det er ærgerligt, at rejsen ikke har kunnet gennemføres.

Fondsmidler:

Vi har været så heldige at få et medlem med interesse for arbejdet med søgning af fondsmidler. Dette arbejde har indtil videre givet et bidrag til indkøb af en scanner og økonomisk hjælp til et bogprojekt, som er under udarbejdelse.

Det er planen fremadrettet at forsøge at skaffe fondsmidler til dækning af investeringer frem for brug af foreningens overskud.

Film om Den Transiranske Jernbane:

Vi har fra nogle ældre ingeniører med tilknytning til virksomheden Kampsax fået en henvendelse omkring et projekt, hvor en gammel film om bygning af Den Transiranske Jernbane ønskes publiceret. Kampsax har i sin tid forestået dette store anlægsarbejde. Der arbejdes derfor nu på en konvertering af de gamle smalfilmsoptagelser til et nutidigt format. Dette arbejde foregår i Tyrkiet for fondsmidler.

Det er vores håb, at vi på et eller andet tidspunkt kan vise filmen for DJKs medlemmer.

Gedser Remise:

Der er for nogle år tilbage kommet en henvendelse fra Gedser Remise omkring muligheden for at blive en del af DJK. Processen har været længe undervejs. Der arbejdes derfor på, at Gedser Remise optages i DJK som en baneforening. Gedser Remise afholder generalforsamling den 1. april 2023, hvor den endelige beslutning om optagelse i DJK foregår. Optagelsen kan finde sted uden ændringer i DJKs vedtægter. Gedser Remise kunne godt bruge nogle flere aktive medlemmer til at servicere de ca. 11.000 gæster, som besøger remise og omgivelser hvert år. Ud over remisen er der en udstilling om Olsenbanden samt Det Gule Palæ.

Museumsmagasin i Marslev:

Der er gennem en længere årrække arbejdet på opførelse af magasinhal nr. 2 i Marslev. Arbejdet går ikke så hurtigt, som man kunne ønske sig af flere forskellige årsager.

En af de store udfordringer har været COVID-19 pandemien, som har sat arbejdet i stå for en periode. Finansieringen er også en udfordring, da det er meget svært at skaffe fondsmidler til den slags byggeri.

Ud over dette blev flere af de på arealet henstående materielenheder udsat for grove hærværksangreb hen over sommeren 2022, hvilket resulterede i, at der skulle bruges mange resurser på afdækning af materiel med eksempelvis knuste ruder. Der er nu blevet opsat et hegn, som skal være med til at forhindre gentagelser. Hærværket er anmeldt til Politiet, men de har tilsyneladende henlagt sagen, hvilket der er klaget over.

Det er heldigvis ikke lykkedes hærværksmændene at trænge ind i hallerne, da de er overvåget med alarmer. Hærværket har alt i alt kostet både økonomiske og mandskabsmæssige resurser, som kunne være brugt bedre til arbejdet med færdiggørelse af hal nr. 2.

Hærværk er ikke det eneste, som har kostet foreningens medlemmer unødig tid i Marslev, da der er brugt meget tid på sporentreprenører, som har henstillet materialer på den af DJK ejede grund uden at betale leje herfor.

Der arbejdes for tiden på udførelse af de tekniske installationer i hallen såsom elinstallationer og udstyr til brandsikring. Når disse installationer er færdige, kan sporlægningen begynde. Det er planen at forsøge at frikøbe nogle medlemmer til varetagelse af disse opgaver således, at dette projekt kan realiseres, og hallen kan tages i brug som opbevaringshal for bevaringsværdigt jernbanemateriel.

DJK Midtjylland:

DJK Midtjylland med Benjamin Olsen som ny formand har nogle spændende arrangementer i støbeskeen, da der sidst i april afholdes en udflugt til Struer. Senere på året følger et besøg hos Letbanen i Aarhus.

DJK Lolland Falster:

DJK Lolland Falster afholder nogle fine medlemsaktiviteter i form af foredrag og udflugter.

DJK Hovedstaden:

DJK Hovedstaden afholder i lighed med de øvrige lokalafdelinger nogle fine medlemsrettede aktiviteter.

Djurslands Jernbanemuseum:

Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård har gang i mange aktiviteter, da der arbejdes med etablering af nogle flere spor, som er tiltænkt til brug i forbindelse med en fremtidig udstillingshal, som tænkes opført således, at museet kan udvide sine aktiviteter.

Hovedforeningens tilskud til Djurslands Jernbanemuseum har desværre måttet reduceres fra 65.000 kr. til 50.000 kr. grundet foreningens generelle økonomi. Museet har til trods for dette formået at få det til at hænge sammen økonomisk på en fornuftig vis.

Fremtiden:

Der er behov for en fornyelse i hovedbestyrelsen, da en del af de siddende bestyrelsesmedlemmer er kommet op i årene. Der skal derfor findes nogle nye, egnede kandidater.

Hovedbestyrelsen er sammensat af medlemmer valgt af generalforsamlingen og medlemmer udpeget af de enkelte baneforeninger.

Kom gerne med forslag til egnede kandidater.

Der arbejdes også på at finde en ny kasserer til hovedforeningen, da Svend Korsgaard gerne vil afløses på denne post. Der vil for en ny kasserer være hjælp at hente, da Carsten Christoffersen og Poul Vajsbæk hjælper til med varetagelse af den daglige drift.

I DJK Ejendomme er kassereren under udskiftning, da Gunnar W. Christensen har ønsket at trække sig tilbage. Denne opgave vil fremadrettet blive varetaget af Lars Henning Jensen, hvilket er grunden til, at han ikke genopstiller som revisor.

Der har været bragt en leder omkring et fremtidigt behov for et nyt hovedkvarter, da vi med meget stor sandsynlighed risikerer at skulle fraflytte det eksisterende hovedkvarter i Herlev grundet den generelle byudvikling, hvor industrikvarterer konverteres til boligområder. Ejendommen i Herlev bærer efterhånden præg af manglende vedligeholdelse. Aktuel er taget utæt, hvorved der trænger vand ned i køkkenet.

Vi er som følge af dette på udkig efter et nyt hovedkvarter i hovedstadsområdet med en husleje, som er til at betale.

Hvis der er nogle medlemmer, som kunne tænke sig at arbejde med historieformidling, er der god mulighed for dette, da vi generelt har rigtig meget materiale i arkiverne, som kunne bearbejdes.

Baneforeningerne generelt:

Det er gennem de seneste år blevet meget svært at køre veterantog på det offentlige jernbanenet som følge af implementering af det nye signalsystem. Der arbejdes derfor gennem DVF på at udvikle en brugbar løsning således, at det fortsat er muligt at opleve veterantog andre steder end på de lukkede baner. Der er fra politisk side afsat indtil 20 mio. kr. til fremtidig sikring af muligheden for at opleve veterantog på det offentlige jernbanenet. Der er med sandsynlighed behov for flere midler til dette. Dette er en meget stor opgave, som vi ikke selv kan løfte. Vi er derfor nødt til at få skabt nogle kontakter til det politiske system.

De baneforeninger, som er så heldige at have egen infrastruktur, kunne også godt bruge nogle flere midler til vedligeholdelse mm.

Der er fortsat brug for flittige hænder rundt om hos baneforeningerne til løsning af mangeartede opgaver, så der er ingen grund til at holde sig tilbage fra at hjælpe til her.

DJK har overtaget nogle overtallige 10-tons troljer fra Banedanmark, da disse var blevet i overskud. Troljerne gør nu gavn hos Limfjordsbanen, Museumsbanen og hos Vestsjællands Veterantog.

Mariagerbanen:

Mariagerbanen har i 2022 haft en rigtig fin sæson. Passagertallet har været ok til trods for den manglende kørsel med damplokomotiv.

Der arbejdes aktuelt på de afsluttende opgaver i forbindelse med restaureringen af motorvognen RHJ M4, som har været under restaurering gennem flere årtier. Trekantruten er et af de store trækplastre, hvor det er muligt at kombinere en veterantogstur med en sejltur på Mariager Fjord.

Museumsbanen:

Der arbejdes for tiden meget intenst på renovering af driftsmateriellet. Aktuelt er damplokomotivet APB 17 ved at få udskiftet kedelrør mm. Ud over dette arbejdes der også på en tiltrængt renovering af Ardelt-traktoren samt diesellokomotivet LJ M9.

Museumsbanen er generelt gode til at nytænke og lave nogle fine aktiviteter i form af eksempelvis kaffetog, brevduetog og meget andet for tiltrækning af publikum.

Vestsjællands Veterantog:

Vestsjællands Veterantog har kørt nogle gode juletog med damplokomotivet OHJ 38, inden det blev taget ud af drift for nogle omfattende vedligeholdelsesopgaver.

Medens OHJ 38 er ude af drift, skal Triangelmotorvognene tage slæbet.

Der et også lykkedes Vestsjællands Veterantog at tiltrække publikum med eksempelvis kaffetog og ølsmagning.

Der arbejdes fortsat på at realisere fremtidsvisionerne om en forlængelse af banen fra Gørlev til St. Fuglede. Dette arbejde foregår sammen med nogle aktører, som gerne vil have etableret en ridesti langs med banen.

Limfjordsbanen:

Limfjordsbanen overtog for nogle år siden en Ardelt-traktor. Denne er efter et større istandsættelsesarbejde kommet i drift.

Limfjordsbanen har gennem det seneste år fået rettet kraftigt op på økonomien, hvorved det har været muligt at afdrage på lånet i Opsparingsordningen (intern DJK-ordning).

Lejekontrakten for remisen i Ålborg udløber i 2024. Der arbejdes derfor på en forlængelse af denne, da der er et stort potentiale for veterantogskørsel i Ålborgområdet. Der arbejdes ligeledes på en løsning til genetablering af sporforbindelsen ind til remisen, hvis det lykkedes at forlænge lejekontrakten, da vognmateriellet skal løftes ind og ud med kran.

Veterantog Vest:

Veterantog Vest har haft et samarbejde med Sydjysk Veterantog omkring kørsel med veterantog i Grejsdalen, da der har været nogle udfordringer med at skaffe personale til kørslerne. Den hastige udrulning af det nye signalprogram har desværre sat en stopper for disse kørsler.

I sommeren 2022 fik diesellokomotivet DSB Litra MT 152 desværre et nedbrud som følge af et motorhavari under en af disse kørsler. Hurtigt blev det klart, at det vil blive omkostningstungt at få motoren repareret igen. For at skaffe midler til denne reparation blev der lånt et beløb i den før omtalte opsparingsordning. Beløbet skal tilbagebetales igen, når økonomien tillader dette. I en sag som denne er det godt med et fællesskab, som kan yde støtte, når der er brug for dette.

Det nye signalprogram bliver en af de helt store udfordringer i fremtiden for Veterantog Vest, da de er afhængige af at kunne benytte det offentlige jernbanenet.

MY Veterantog:

MY Veterantog har haft en del udfordringer som følge af udrulning af det nye signalprogram samt utallige sporarbejder rundt omkring.

Under et ophold i Marslev blev en af MY Veterantogs vogne desværre udsat for et meget groft hærværksangreb. Vognen blev efterfølgende transporteret til Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor den nu afventer at kunne komme hjem til Hundested igen.

Den planlagte tur til Lemvig måtte desværre aflyses som følge af en afsporing i Hundested, som har medført, at materiellet så at sige er spærret inde grundet sporets tilstand. Der er en dialog i gang med Lokaltog omkring en løsning således, at MY 1126 kan komme ud og køre nogle tog i løbet af sommeren med hjælp af personvognsmateriel fra Veterantog Vest.

Blovstrødbanen:

Blovstrødbanen er DJKs afdeling for smalspor. Blovstrødbanen lever en stille tilværelse. Der køres nogle ture i sommersæsonen.

Blovstrødbanen har desværre haft besøg af nogle skrottyve, som har stjålet skinner og andet af værdi.

Arbejdsgruppen omkring damplokomotivet DSB Litra H783:

Arbejdet på damplokomotivet DSB Litra H783 skrider godt fremad. Der er kommet nogle pæne donationer til støtte af projektets gennemførelse.

Der er pt. nogle udfordringer omkring noget arbejde, som udføres af en underleverandør.

Der skal til slut lyde en stor tak til alle, som yder en indsats for DJK.

Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskab.

Svend Korsgaard fremlagde det reviderede regnskabet, som er offentliggjort i Jernbanen M1/2023.

Af væsentlige poster kan nævnes følgende:

Der er på det seneste kommet flere firmamedlemmer til, da der nu indbetales 40.000 kr. for sådanne kontingenter.

DJK har modtaget en arv på 270.000 kr. Det er forventeligt, at der måske kommet et mindre beløb fra samme arvesag i forbindelse med salg af et hus.

Der er modtaget nogle fine bidrag på samlet set 354.000 kr.

Egenkapital er steget en smule. Værdier er i anpartsselskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2024.

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for 2024:

Ordinære medlemmer:                              Kr.                 630,-

Juniormedlemmer:                                    Kr.                 380,-

Husstandsmedlemmer:                             Kr.                 380,-

Baneforeninger:                                        Kr.               2000,-

Smalsporsbaner:                                       Kr.               1000,-

Firmamedlemmer:                                    Kr.            10.000,-

Udlandsportillæg:                                    Kr.                 150,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af medlemmer og til hovedbestyrelsen samt af revisor og revisorsuppleanter.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster blev foretaget uden afstemning, da der ikke var opstillet modkandidater.

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen:

Søren Bay

Keld Haandbæk

Benjamin Olsen

Jesper Hansen

Morten Storm

Som revisorer blev følgende valgt:

Allan Zenth

Jan Eriksen

Som revisorsuppleanter blev følgende valgt:

Mogens Nørgaard Olesen

Klaus S. Jørgensen

Ud over nævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer:

Henrik Bang Jensen            Valgt på generalforsamlingen 2022

Svend Korsgaard                Valgt på generalforsamlingen 2022

Gunnar W. Christensen      Valgt på generalforsamlingen 2022

Tommy O. Jensen               Valgt på generalforsamlingen 2022

Mikkel Bech Holgersen      Valgt af MY Veterantog

Hans Henrik Larsen            Valgt af MHVJ

Mikkel Møller Nielsen       Valgt af VSVT

Esben Haugaard                 Valgt af LFB

Theo Berkhoudt                 Valgt af Djurslands Jernbanemuseum

Alex Udstad                       Valgt af Blovstrødbanen

Kristian Bruun                    Valgt af MBJ

Finn Østergaard                  Valgt af VTV

Niklas Havresøe                 Valgt af Salgs- og Arkivafdelingen.

 1. Eventuelt.

Bent Berg Olsen:

Var det ikke en ide med en fejring af, at COVID-19 nu er fortid?

Henrik Bang Jensen:

Vi har for en del år tilbage afholdt DJK-dag for medlemmerne. Der var desværre ikke den fornødne opbakning til et sådant arrangement fra medlemmerne. Vi må se, om vi i fremtiden kan finde på et eller andet, men der mangler desværre nogle aktive medlemmer til at varetage afholdelse af et sådant arrangement.

Leif Flensted:

Området omkring Gedser remise har forandret sig meget de senere år. For 12 år siden blev der opført en telemast på 10-årig kontrakt, hvorfra Gedser Remise fik 500.000 kr. til istandsættelse af remisen. Istandsættelsen var påkrævet, da der flere steder var hul i taget. Der er i mellemtiden blevet brugt 12.000.000 kr. på en gennemgribende istandsættelse af remisen således, at den nu fremstår i en rigtig fin stand. Aktuelt er der brugt ca. 1.000.000 kr. på nye porte.

Gedser Remise besøges årligt af ca. 10.000 gæster, som er med til at generere et overskud på ca. 400.000 kr.

Banen mellem Gedser og Nykøbing Falster er stillet til rådighed for kørsel med veterantog. Grundet implementeringen af det nye signalprogram har det ikke været muligt for veterantog fra Gedserbanen at kører ind på stationen i Nykøbing Falster. Der er nu fundet en løsning, således at dette atter kan muliggøres. I Nykøbing Falster er der lejet en remise med drejeskive til brug for kørsel med veterantog på Gedserbanen.

Der vil blive afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor et af dagsordenens punkter vil være optagelse i DJK.

Henrik Bang Jensen:

Der er gode muligheder for DJK-medlemmer for at være aktive ved Gedser remise. Der er nogle rigtig fine overnatningsmuligheder til dem, som kommer langvejs fra.

Jørgen Staalsø:

Jeg har tidligere købt Jernbanen i en kiosk, før jeg blev medlem af DJK. Det vil være godt, hvis vi kunne skabe en større synlighed omkring, hvorledes man bliver medlem af DJK.

Henrik Bang Jensen:

Tak for denne opfordring. Vi er rigtig glade for at vide lidt mere om, hvordan medlemmerne er kommet ind i foreningen.

Poul Kattler:

Rådet for bæredygtig trafik arbejder for, at der fra den 17. juni i år kan køres fra Narvik i nord til Palermo i syd med elektriske tog, hvor der blandt andet køres med lokomotivtrukket tog fra København til Hamborg.

Der arbejdes på at lave en konference i Flensborg for fremme af jernbanebefordringen fra Flensborg og nordpå, når DSB ophører med at betjene Flensborg.

Poul Vajsbæk:

Der er salg af bøger efter generalforsamlingen.

Bent Jacobsen:

Der arbejdes på en udflugt den 6. juni 2023 til Femern projektet. Udflugten kommer til at foregå med bus fra Ringsted. Billetpris for deltagelse forventes at andrage 350 kr.

                                        

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Dirigent, Bent Jacobsen                                                                                 Referent, Benjamin Olsen