Søndag den 12. februar 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamling 2023

Programmet for DJK-generalforsamling søndag den 26. marts 2023 blev gennemgået en sidste gang. Regnskabet for perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022 blev udsendt som tillæg sammen med Foreningsnyt M1/2023, og landede i medlemmernes postkasse omkring den 1. februar.

I år er der fem kandidater er på valg til hovedbestyrelsen (Søren Bay, Keld Haandbæk, Benjamin Olsen, Jesper Hansen og Morten Storm), og alle er villige til genvalg. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dog, at de gerne vil træde ud af hovedbestyrelsen, hvis der kan findes nogle nye egnede kandidater til generalforsamlingen i 2024.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på den kommende generalforsamling.

DJK Fonden

Hvert andet år i starten af oktober måned, kan DJK’s veteranbaner og arbejdsgrupper ansøge om midler til et specifikt projekt de gerne vil arbejde videre med, men som ikke umiddelbart lader sig finansiere gennem de indtægter der kommer ind ved billetsalg, bidrag og lignende.  I starten af 2022 blev der udbetalt ikke mindre end 90.000 kr. til fire projekter i DJK.

I år muligt at ansøge om støtte hos DJK Fonden. Der er en ansøgningsfrist 1. oktober 2023 for at kunne komme i betragtning til uddeling af midler fra denne. Hovedbestyrelsen vil derefter gå forslagene igennem, og fordele de midler der måtte være i DJK Fonden pr. 30. september 2023.

Veterantog Vest oplyste, at DJK har modtaget ca. 2.600 kr. gennem en støtteordning fra OK, hvor olieselskabets kunder kan støtte forskellige interesser, når de køber benzin, diesel, el eller mobilabonnement. Det besluttes, at midlerne fra OK overføres til DJK fonden.

Henvendelser fra medlemmerne

Hovedbestyrelsen har i slutningen af januar modtaget åbent brev fra Jan Forslund, der ønskede mere kommunikation ud til medlemmerne i DJK, bl.a. referater fra hovedbestyrelsesmøderne, som medlemmerne regner for noget af det vigtigste i klubben. Han savnede referat fra det seneste hovedbestyrelsesmøde den 13. november 2022 (referatet kom først ud i blad M1/2023).

Kort fortalt, mener Jan at bestyrelsens referater til medlemmerne er blevet mere præcise, åbne og informative for medlemmerne i langt højere grad end før, hvor de godt kunne opfattes som ”lukkede". Informationer om klubbens drift og problemer vedrørende økonomi og klubbens baner og store materielpark forklares og diskuteres på en mere nærværende måde, og på et niveau, der giver medlemmerne bedre indsigt og forståelse. Det samme gælder artikler og referater om projekter, som viser, hvad medlemmernes støtte og bidrag anvendes til. Han kunne dog godt tænke sig mere information om foreningens vognhalsprojekter og situationen omkring ”ubeskyttet samt overtalligt materiel”. Hovedbestyrelsen tog Jans henvendelse til efterretning. 

Materieludvalg

Carsten Buhl har fremsat et forslag omkring at etablere et egentlig materieludvalg i DJK, der kan diskutere og beskrive principperne for bevaring og restaurering af historiske materiel. Klubben er i besiddelse af en omfattende materiel samling, og mange køretøjer er unikke og bevaringsværdig. Derfor giver det god mening at værne omkring den historiske del, og at der sættes krav kvaliteten af restaurering.

Hovedbestyrelsen gav som udgangspunkt tilslutning til, at der kan nedsættes et materieludvalg, og så at udvalgets første opgave kunne være at få styr på igangværende materielsager. I den kommende tid skal baneforeningerne og hovedbestyrelsen overveje sammensætning af udvalgets medlemmer, udvalgets mandat i forbindelse med materielsager og hvilke opgaver skal udvalget løse.

Reservedele og materiel i overskud

Vestsjællands Veterantog har en del reservedele og andet i overskud efter en større oprydning. Det aftaltes at der sendes en liste over de i overskud værende emner til baneforeningerne. Baneforeningerne skal komme med en overordnet afklaring inden næste møde i hovedbestyrelsen, dvs. kontaktgruppemødet den 25.marts 2023

Limfjordsbanen vil gerne afhænde Trolje 141 (10 tons trolje), da Limfjordsbanen har modtaget Trolje 46 fra Banedanmark.

Bordet rundt

På de fleste Hovedbestyrelsesmøder er der et punkt, der hedder ”bordet rundt”, hvor arbejdsgrupper og baneforeninger informerer om de opgaver og projekter de er i gang med. Punktet kan nemt tage flere timer, da det er del af den sparring der er mellem de aktive medlemmer og hvor der knyttes kontakter på kryds og tværs i DJK. Nogle af de væsentligste punkter denne gang:

MHVJ: Status på renoveringen af OHJ 40, hvor det bl.a. oplystes om støbning af nyt hvidmetal i lejepanderne til plejlstængerne og renovering af vognkassen. Her udskiftes en del træ i forbindelse med førerrummenes indvendige aptering. Der var også information om arbejdet på RHJ M4 og om indvinding af brugbare spordele fra Grindstedbanen og havnebanen i Silkeborg.

MY Veterantog: Gruppen er lukket inde grundet skade på sporet udenfor. Der arbejdes på at få MY 1126 ud til brug for særtog til sommer. Endelig er der er modtaget 30 paller med reservedele fra Danmarks Jernbanemuseum.

Salgs- og forlagsafdelingen: Der er masser af opgaver i gang for tiden, to nye bøger er undervejs: Uniformsbog og bog om Troldhedebanens godstog. Der er kommet to nye aktive, som arbejder med scanning af billeder

Gedser Remise: Der bliver afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor optagelse i DJK er et af punkterne. Gedser Remise har haft 11.000 gæster i 2022, og er en vigtig turistattraktion i Gedser

Fra Banedanmark har man fået overdraget trolje 40.

Veterantog Vest: Troljeskuret i Bramming blev taget i brug den 28. december sidste år. Ibrugtagelsen blev fejret med en frokost for de involverede parter. Der er indsendt en ansøgning til Esbjerg Byfond omkring støtte til udskiftning af taget på remisen i Bramming. Esbjerg Byfond vil gerne støtte projektet med 150.000 kr. hvis den øvrige finansiering af projektet kommer på plads. Esbjerg Byfond har også givet tilsagn omkring mulig støtte til udskiftning/istandsættelse af vinduerne i remisen. Fra NNC Asfalt er der modtaget en del håndværktøj, da virksomheden har lukket deres afdeling i Esbjerg ned. Der arbejdes på at finde en ny kasserer.

Kommende møder

Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.

Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.

Møder for resten af 2023 aftales, når Hovedbestyrelsen konstitueres.

Newsflash

DJK afholdt den 25. - 26. marts kontaktudvalgsmøde og generalforsamling

DJK afholdt den 25. marts kontaktudvalgsmøde i Herlev, hvor alle baneforeninger og hovedbestyrelsen var inviteret.

På mødet blev blandt andet diskuteret en del materielsager, Gedser remise, hjemmesiden og meget mere.

Et referat fra mødet vi komme i den nærmeste fremtid på hjemmesiden 

Mødedeltagere til kontaktudvalgsmøde i Herlev. Foto: Finn Madsen

Dagen efter den 26. marts blev der afholdt generalforsamling i Vanløse. Et referat fra generalforsamlingen vil komme i den nærmeste fremtid på hjemmesiden.

De ca 40 deltagere deltog i en stille og rolig generalforsamling, hvor formandens beretning blev godkendt og der var genvalg til alle posterne i hovedbestyrelsen. Positivt regnskab med flot indtjening til Jernbanebøger og overskud i hovedforeningen

Hovedbestyrelsen konstituerede sig uændret således

Formand Henrik Bang Jensen      
Næstformand Søren Bay      
Kasserer Svend Korsgaard      
Sekretær Jesper Hansen  

DJK's formand aflægger beretning til generalforsamlingen. Foto: Finn Madsen 

Museet i Ryomgård får nyt spor

I foråret 2023 er Museet er begyndt på anlæg af et nyt sidespor. Sidesporet begynder med/ved et sporskifte, der først skal indlægges i det gamle spor.
Sporskiftet fik museet foræret for 2 år siden og som stammer fra Odder. Det skal dog repareres, da det brutalt i sin tid blev skåret op i tre dele.

Resten af sporet anlægges helt med brugte skinner, sveller, skærver og meget mere som museet allerede har samlet tidligere.

 Dronefoto: Steen Flensborg.

Mange flere foto på museets hjemmeside

fvm 03/27/2023


 

Infrastrukturplan 2035 afsætter 350 mio kr til forbedring af stationer

Infrastrukturplan 2035
Istandsættelse af blandt andet Kalundborg, Ringe, Svendborg og Ringkøbing skal gøre stationerne mere tryg og indbydende
Passagerer kan glæde sig til gennemgribende istandsættelse af stationerne. 

Med godkendelsen får DSB mulighed for at sætte gang i en totalistandsættelse af stationerne, så bygningerne bliver mere indbydende og trygge at være ved og giver passagererne optimale servicetilbud.

Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt indtil, at pengene er opbrugt. 

Læs mere

fvm 2023-03-23

Norske tog har underskrevet kontrakt på nye tog til Bergensbanen

Norske tog har bestilt 17 nye fjerntog, og kontrakten til 8 milliarder norske kroner.  Flirtnex-fjerntogene er en ny generation af lokal- og regiontogene som Stadler har leveret 150 togsæt af til Norge.

I 2021 leverede togproducenten de første Flirt til SJ. Med både elektrisk, batteri- og dieseldrift, bliver ældre dieseltog på Trønderbanen og Rørosbanen erstattet.

Læs artiklen med foto af de nye tog i det norske Jernbanemagasinet.

Link til Jernbanemagasinet

fvm 2023-03-17


 

Kystbanen skal have ny robust køreplan med tog hvert kvarter i 2024

DSB har præsenteret Folketingets transportordførere og kommunerne langs Kystbanen for en ny køreplan, der fra næste år skal forbedre togservicen for passagerne på strækningen

Læs mere på Kollektiv trafik forum

fvm 2023-03-16


 

EU giver 35 000 gratis togkort væk til unge

Ordningen kaldes DiscoverEU og er en del af Erasmus-programmet og har til formål at fremme kulturelle forbindelser i EU. Det vil give 18-årige mulighed for at udforske Europas arv og historie, samtidig med at de møder mennesker fra hele kontinentet.

DiscoverEU: Sådan ansøger du om et gratis EU-togkort

Du kan ansøge online for at være med en chance for at vinde et gratis togkort.

Ansøgere skal være 18 år den 1. juli 2023 for at være berettiget - hvilket betyder, at din fødselsdato skal falde mellem 1. juli 2004 og 30. juni 2005. Bevis for identifikation er påkrævet i ansøgningsfasen.

Ordningen er åben for lovligt ophold i de 27 EU-medlemsstater eller oversøiske lande. Personer med bopæl i tredjelande, der er associeret med Erasmus, kan også ansøge. Disse omfatter Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Ansøgningerne om gratis togkort åbnede 15. marts på Den Europæiske Ungdomsportal og slutter den 29. marts kl. 

fvm 2023-03-16


 

Flere sjællandske strækninger påvirkes når det nye signalsystem udrulles

Flere strækninger mellem København, Køge Nord og Ringsted er fra den 18. marts spærret, mens der gøres klar til nyt signalsystem. 

Følgende strækninger påvirkes:

Mellem Næstved og Køge (DSB) og Roskilde-Egøje (Lokaltog) fra lørdag den 18. til og med torsdag den 23. marts.

Mellem Næstved og Nykøbing Falster fra natten efter fredag den 17. marts. til søndag morgen den 25. marts.

Mellem Ringsted og Vigerslev via Køge Nord fra lørdag morgen den 18. marts til og med den 1. april.

Læs pressemeddelsen fra Banedanmark

fvm 2023-03-14


 

Gintberg på kanten på besøg hos VSVT

Fra Vestsjællands Veterantog Facebook side har vi klippet
 
I tirsdags fik Vestsjællands Veterantog besøg af selveste Jan Gintberg, der ville fokusere på unge mennesker, der har en dedikeret hobby. Derfor blev Tobias hovedperson i seancen, hvor Gintberg blev vist rundt i Vognhallen - til stor jubel og overraskelse for ham selv. Gintberg lærte vistnok, at en togfører ikke kører toget, men at den, der kører toget, er en lokomotivfører, og så er der fyrbøder og fyrbøderaspirant osv.
 
Det blev også til en lille tur på Gørlevsporet, hvor der blev lavet en del optagelser. Bl.a. fik Gintberg lov til at sidde i førerstolen i en pause. Senere i marts skal VSVT-medarbejdere med til Kalundborg, hvor showet foregår og bliver optaget.
 
Så må vi afvente og se, hvornår vi kommer i TV.
(Foto: CBM for VSVT)

 Jan Gintberg i førerstolen (Foto: CBM for VSVT)


 

Støt Dansk Jernbane-Klub, hver gang du tanker

DJK indgik for et år siden en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Jernbane-Klub, hver gang du tanker.

I år 2022 fik DJK 3000 kr af OK for denne sponsoraftale. 

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr. 

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Dansk Jernbane-Klub nu. Og så sørger de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El

Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til DJK. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores klub med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele.

 Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Magnus Kühl på 23883935 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2023-02-27


 

Ny film om Troldhedebanen på Youtube

På DJK's fillmkanal på Youtube er der netop lagt en film om Troldhedebanen.

Filmen er lavet på baggrund af ca 45 minutter smalfilm, der er klippet ned til ca 22 minutters film der fortæller lidt om banen. Filmene er optaget af Søren Rich de sidste par år banen var i drift omkring 1966-68.  Søren Rich varetog de sidste par år af banens levetid direktørhvervet et par dage om ugen. En del af optagelserne er optaget af Søren Richs søn Poul Erik Rich.

Nyd denne film om togdriften i en svunden tid.

Troldhedebanen (TKVJ)

Du kan se samlet oversigt over alle de videofilm der ligger på DJK's filmkanal her.

2023-02-21