Søndag den 12. februar 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Generalforsamling 2023

Programmet for DJK-generalforsamling søndag den 26. marts 2023 blev gennemgået en sidste gang. Regnskabet for perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022 blev udsendt som tillæg sammen med Foreningsnyt M1/2023, og landede i medlemmernes postkasse omkring den 1. februar.

I år er der fem kandidater er på valg til hovedbestyrelsen (Søren Bay, Keld Haandbæk, Benjamin Olsen, Jesper Hansen og Morten Storm), og alle er villige til genvalg. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dog, at de gerne vil træde ud af hovedbestyrelsen, hvis der kan findes nogle nye egnede kandidater til generalforsamlingen i 2024.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på den kommende generalforsamling.

DJK Fonden

Hvert andet år i starten af oktober måned, kan DJK’s veteranbaner og arbejdsgrupper ansøge om midler til et specifikt projekt de gerne vil arbejde videre med, men som ikke umiddelbart lader sig finansiere gennem de indtægter der kommer ind ved billetsalg, bidrag og lignende.  I starten af 2022 blev der udbetalt ikke mindre end 90.000 kr. til fire projekter i DJK.

I år muligt at ansøge om støtte hos DJK Fonden. Der er en ansøgningsfrist 1. oktober 2023 for at kunne komme i betragtning til uddeling af midler fra denne. Hovedbestyrelsen vil derefter gå forslagene igennem, og fordele de midler der måtte være i DJK Fonden pr. 30. september 2023.

Veterantog Vest oplyste, at DJK har modtaget ca. 2.600 kr. gennem en støtteordning fra OK, hvor olieselskabets kunder kan støtte forskellige interesser, når de køber benzin, diesel, el eller mobilabonnement. Det besluttes, at midlerne fra OK overføres til DJK fonden.

Henvendelser fra medlemmerne

Hovedbestyrelsen har i slutningen af januar modtaget åbent brev fra Jan Forslund, der ønskede mere kommunikation ud til medlemmerne i DJK, bl.a. referater fra hovedbestyrelsesmøderne, som medlemmerne regner for noget af det vigtigste i klubben. Han savnede referat fra det seneste hovedbestyrelsesmøde den 13. november 2022 (referatet kom først ud i blad M1/2023).

Kort fortalt, mener Jan at bestyrelsens referater til medlemmerne er blevet mere præcise, åbne og informative for medlemmerne i langt højere grad end før, hvor de godt kunne opfattes som ”lukkede". Informationer om klubbens drift og problemer vedrørende økonomi og klubbens baner og store materielpark forklares og diskuteres på en mere nærværende måde, og på et niveau, der giver medlemmerne bedre indsigt og forståelse. Det samme gælder artikler og referater om projekter, som viser, hvad medlemmernes støtte og bidrag anvendes til. Han kunne dog godt tænke sig mere information om foreningens vognhalsprojekter og situationen omkring ”ubeskyttet samt overtalligt materiel”. Hovedbestyrelsen tog Jans henvendelse til efterretning. 

Materieludvalg

Carsten Buhl har fremsat et forslag omkring at etablere et egentlig materieludvalg i DJK, der kan diskutere og beskrive principperne for bevaring og restaurering af historiske materiel. Klubben er i besiddelse af en omfattende materiel samling, og mange køretøjer er unikke og bevaringsværdig. Derfor giver det god mening at værne omkring den historiske del, og at der sættes krav kvaliteten af restaurering.

Hovedbestyrelsen gav som udgangspunkt tilslutning til, at der kan nedsættes et materieludvalg, og så at udvalgets første opgave kunne være at få styr på igangværende materielsager. I den kommende tid skal baneforeningerne og hovedbestyrelsen overveje sammensætning af udvalgets medlemmer, udvalgets mandat i forbindelse med materielsager og hvilke opgaver skal udvalget løse.

Reservedele og materiel i overskud

Vestsjællands Veterantog har en del reservedele og andet i overskud efter en større oprydning. Det aftaltes at der sendes en liste over de i overskud værende emner til baneforeningerne. Baneforeningerne skal komme med en overordnet afklaring inden næste møde i hovedbestyrelsen, dvs. kontaktgruppemødet den 25.marts 2023

Limfjordsbanen vil gerne afhænde Trolje 141 (10 tons trolje), da Limfjordsbanen har modtaget Trolje 46 fra Banedanmark.

Bordet rundt

På de fleste Hovedbestyrelsesmøder er der et punkt, der hedder ”bordet rundt”, hvor arbejdsgrupper og baneforeninger informerer om de opgaver og projekter de er i gang med. Punktet kan nemt tage flere timer, da det er del af den sparring der er mellem de aktive medlemmer og hvor der knyttes kontakter på kryds og tværs i DJK. Nogle af de væsentligste punkter denne gang:

MHVJ: Status på renoveringen af OHJ 40, hvor det bl.a. oplystes om støbning af nyt hvidmetal i lejepanderne til plejlstængerne og renovering af vognkassen. Her udskiftes en del træ i forbindelse med førerrummenes indvendige aptering. Der var også information om arbejdet på RHJ M4 og om indvinding af brugbare spordele fra Grindstedbanen og havnebanen i Silkeborg.

MY Veterantog: Gruppen er lukket inde grundet skade på sporet udenfor. Der arbejdes på at få MY 1126 ud til brug for særtog til sommer. Endelig er der er modtaget 30 paller med reservedele fra Danmarks Jernbanemuseum.

Salgs- og forlagsafdelingen: Der er masser af opgaver i gang for tiden, to nye bøger er undervejs: Uniformsbog og bog om Troldhedebanens godstog. Der er kommet to nye aktive, som arbejder med scanning af billeder

Gedser Remise: Der bliver afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor optagelse i DJK er et af punkterne. Gedser Remise har haft 11.000 gæster i 2022, og er en vigtig turistattraktion i Gedser

Fra Banedanmark har man fået overdraget trolje 40.

Veterantog Vest: Troljeskuret i Bramming blev taget i brug den 28. december sidste år. Ibrugtagelsen blev fejret med en frokost for de involverede parter. Der er indsendt en ansøgning til Esbjerg Byfond omkring støtte til udskiftning af taget på remisen i Bramming. Esbjerg Byfond vil gerne støtte projektet med 150.000 kr. hvis den øvrige finansiering af projektet kommer på plads. Esbjerg Byfond har også givet tilsagn omkring mulig støtte til udskiftning/istandsættelse af vinduerne i remisen. Fra NNC Asfalt er der modtaget en del håndværktøj, da virksomheden har lukket deres afdeling i Esbjerg ned. Der arbejdes på at finde en ny kasserer.

Kommende møder

Kontaktgruppemøde lørdag den 25. marts 2023 i Herlev.

Generalforsamling søndag den 26. marts 2023 i Vanløse.

Møder for resten af 2023 aftales, når Hovedbestyrelsen konstitueres.

Newsflash

Politikere i Frederikssund siger nej til tog-værksted

DSB's planer om at anlægge et værksted i området, hvor Banedanmark i december 2020 åbnede Vinge Station, har udløst protester fra beboere i området- Protesterne har været så kraftige, at politikerne i Plan- og Teknikudvalget i Frederikssund Kommune har reageret ved at afvise DSB's planer.

Beslutningen skal nu gennem økonomiudvalget og byrådet i Frederikssund Kommune.

kollektiv trafik forum

fvm 2024-05-16


 

SB M1, der står i Gedser er blevet pakket ind

hejsa

folk fra Eisenbahnfreunde Wissmar og Museumsbanen har nu pakket Skagenbanemotorvognen SB M1 ind, så den efter mange års hensættelse udenfor Gedser remise med stærk forfald til følge, vil være bedre beskyttet mod yderligere forfald, og så den er klar til transport til Wissmar så snart DJK giver grønt lys.

Foto: Andreas Nielsen

Arne Jørgensen 2024-05-15


 

Ny udrulningsplan på plads for det digitale signalsystem i Østdanmark

BANEDANMARK OG ALSTOM HAR UDARBEJDET EN NY TIDSPLAN FOR UDRULNINGEN AF NYT SIGNALSYSTEM I ØSTDANMARK
 
I de seneste år er et nyt digitalt signalsystem blevet udrullet på adskillige strækninger til gavn for passagererne. I Østdanmark har der dog været udfordringer med fremdriften, og derfor har Banedanmark og leverandøren Alstom nu udarbejdet en ny tidsplan. 
 
I disse år udskifter Banedanmark de gamle udslidte signaler langs jernbanen, som er den største enkeltstående årsag til forsinkelser. På S-banen blev den sidste strækning udrullet med det nye system i 2022, og den kører nu som en af de bedste bybaner i verden med en punktlighed på knap 97 procent. I Vestdanmark er adskillige strækninger blevet udrullet, og arbejdet i Jylland forventes at være færdigt i 2027.
 
I Østdanmark har der dog været udfordringer med fremdriften, hvilket har forsinket udrulningen på nogle strækninger. Samtidig er der kommet en række nye, store infrastrukturprojekter til, som har skullet indpasses i planen, herunder Femerntunnellen, Ny Bane over Vestfyn og Kapacitetsudvidelse ved Ringsted. Derfor har Banedanmark og leverandøren Alstom udarbejdet en ny udrulningsplan. Det forventes nu, at signalprogrammet er endeligt afsluttet på alle statslige strækninger i 2033.
  
fvm 2024-05-15


 

DSB fik overskud på 101 mio. kr. i 1. kvartal

Resultat i 1. kvartal
I 1. kvartal udgjorde resultat før skat et overskud på 101 mio. kr. mod 188 mio. kr. i 2023. I 2023 var resultatet positivt påvirket af erstatning fra en tidligere leverandør på ca. 200 mio. kr. Resultatet i 2024 er positivt påvirket af lavere energiomkostninger i forhold til 2023.

Solid vækst i 1. kvartal
2024 er startet med en kundevækst for såvel S-tog som for Fjern- & Regionaltog. I løbet af årets første 3 måneder blev der foretaget 1,7 mio. flere rejser end i samme periode sidste år. Væksten udgjorde 4 procent og er realiseret på tværs af alle markeder.
Væksten for Fjern- & Regionaltog hænger især sammen med et øget salg af Orange-billetter. Det øgede salg af Orange-billetter har medført, at gennemsnitsprisen for landsdelstrafikken ikke er steget på trods af takststigningerne.

Høj punktlighed og robusthed i køreplan
Både S-tog og Fjern- & Regionaltog har haft en god punktlighed i 1. kvartal. Kundepunktligheden for S-tog har fortsat været meget høj med 96,5 procent. Det er højere end det allerede høje niveau i samme periode sidste år. Togdriften i Fjern- & Regionaltog har også været på et stabilt niveau i 1. kvartal, hvor kundepunktligheden lå på 78,5 procent, hvilket overstiger målet på 75,0 procent.

For at øge punktligheden og styrke den øvrige togtrafik i Fjern- & Regionaltog blev der i forbindelse med køreplanskiftet i december 2023 indført en ny struktur i den sjællandske togtrafik - herunder på Kystbanen. Det har haft en positiv effekt på punktligheden for både Kystbanen og den øvrige togdrift - særligt ud og ind af København. 

fvm 2024-05-08


 

MHVJ tager hul på sommerens kørsler søndag den 2. juni

Den første søndag i juni måned tager veteranbanen mellem Mariager og Handest hul på sin sæson nummer 55.

Banens mange personvogne, der har holdt i vinterhi i vognhallen i Handest, er nu trukket til Mariager for at få det årlige eftersyn, inden sæsonen går i gang. Personvogne har en alder på mere end et hundrede år kræver en ganske særlig omsorg og pleje.

Der er imidlertid én personvogn, som ikke har nået et århundrede endnu. Det er C 7, som den hedder. Som 90-årig er den banens yngste personvogn. 

Hovedparten af veteranbanens personvogne, der kører mellem Mariager og Handest har allerede passeret et hundrede år i alder. 

Dog er der en lille efternøler, som er banens ”Benjamin” og hedder C 7; den mindste blandt vognene.  Denne vogn når i år sin halvfems årsdag og er fortsat banens yngste personvogn.
Som de øvrige af sine ældre søskende, kom vognen til verden hos Vognfabrikken Scandia. Det var  privatbanen, der forbandt Thisted med Fjerritslev, der bestilte vognen i Randers i mellemkrigsårene. I  1934 tog vognen afsked med Kronjylland og via Hadsund og Aalborg fortsatte den mod nordvest til Hanherred. Her kom den i 35 år til trofast at betjente befolkningen nord for Limfjorden. 
I 1969 var det imidlertid slut for privatbanen mellem Thisted og Fjerritslev. Den lukkede sammen med en mængde andre privatbaner, bl.a. Randers - Hadsund Jernbane, men heldet tilsmilede den lille  vogn. Den undgik heldigvis skærebrænderen og skrothandleren og blev i stedet købt af nogle af initiativtagerne til den kommende veteranbane mellem Mariager og Handest, der var på jagt efter rullende materiel.
Som 35-årig og i sin bedste alder rullede vognen i sensommeren i 1969 til Mariager, hvor den senere indgik i indvielsestoget for veteranbanen i maj 1970. Siden da, har nu ”gamle” C 7 været en aktiv medspiller sammen med sine ældre personvogns-kolleger fra Scandia. Veteranbanens driftsbestyrer Frits Sørensen gør opmærksom på en lille sjov kuriositet: ”Det er lidt tankevækkende; C 7 arbejdede i 35 år på privatbanen ved Thisted. 2. juni i år tager selv sammen vogn hul på sin arbejdssæson nr. 55 for veteranbanen, hvor den har været aktiv i alle årene. Den har indtil nu kørt 20 år længere på en veteranbane, end den kørte i sit aktive arbejdsliv”. ”Kig forbi veteranbanen i denne sommer og hils på vores 90-årsjubilar. Sæsonen starter søndag den 2. juni”.
”Om ti år, når vognen runder et århundrede, vil man helt sikkert fortsat kunne møde det lille køretøj i togene mellem Mariager og Handest, for vi passer rigtig godt på vores lille Benjamin og dens søskende”, slutter driftsbestyreren.

Interiør i TFJ C7

FAKTA-BOKS
Personvogn TFJ C 7
Bygget 1934 hos Vognfabrikken Scandia 
A/S, Randers til Thisted-Fjerritslev Jernbane.
Længde: 11 m - Vægt: 10,8 t
Antal siddepladser: 45
I drift hos privatbanen til 1969 og til MHVJ i 1970 

fvm 2024-05-05


 

Djurslands jernbanemuseum åbner 2. juni med åbningsfest

Indvielses- og åbningsfest søndag d. 2 juni 2024 kl. 10-12.
Museet er blevet færdigt med deres nye jernbanespor og det skal fejres på sommerens første åbningsdag. 

Der røde snor klippes kl.11. af Heine Skovbak Iversen som er Kulturudvalgsformand i Syddjurs Kommune (Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget).

Vi byder på gratis kaffe/kage eller en forfriskning under festen og så længe lageret rækker. Hele dagen (kl. 10-16) er der gratis adgang.

Dette jernbanespor er det første jernbanespor der er anlagt på Djursland i lang tid !

Sporet er anlagt fordi vi gerne vil udvide museet med en ny bygning med plads til flere udstillinger, værksted, arkiv og bedre toiletforhold (bla. handicaptoilet) 

Det nye spor og museet i baggrunden

I juni, juli og august er museet åben hver onsdag, torsdag og søndag kl. 10-16. I juli måned også lørdag !

Husk: Museet er åben året rundt for grupper/skoleklasser/børnehaver efter aftale.

Er du interesseret i tog/jernbaner i lille eller stor skala, og har du lyst til at arbejde som frivillig på museet, er du meget velkommen. Vi kan altid bruge ekstra folk. Skriv en mail eller ring, så aftaler vi en tid, så du ikke går forgæves.

Vi arbejder på museet året rundt på forskellige dage. Hvis der er nogen på museet, er man altid velkommen til at komme ind og spørge om et besøg er muligt.

fvm 2024-05-05


 

Det kører på skinner - Gribskovbanen fra fortid til nutid

En ny billedudstilling om Gribskovbanen i foråret 2024 viser, hvordan banen har forandret sig gennem tiderne.

Allerede i 1938 var badepigen et ikon for Gribskovbanen. Man så hende på bl.a. forsiden af banens turistbrochure ”Grib Skovbanen – Vejen til Skov, Strand, Sundhed”. 

Der er følgende muligheder for at se udstillingen:

Uge 16-20: BLIK – Græsted Bibliotek
Pinsen: Græsted Veterantræf, ved Nordsjællands Veterantog
Uge 21-24: Helsinge Bibliotek
Uge 25-28: Gilleleje Bibliotek
Den 13. juli: Tisvildeleje til fejringen af Tisvildebanens 100-års jubilæum
31. august - 1. september Nordsjællands Veterantog for børn

Se mere her: https://www.gribskovarkiv.dk/foer-og-nu-billeder/gribskovbanen-foer-og-nu

Lokomotivet er GDS nr. 10, leveret af Henschel & Sohn i foråret 1924. Det blev anskaffet i forbindelse med åbningen af Tisvildebanen og benyttet til godstrafik samt store persontog, f.eks. på søn- og helligdage.

Fra Dansk Jernbane-Klubs arkiv er der bl.a. udlånt billetter, banemærker samt lidt billeder, mens det øvrige samlet af Fotoklubben Tidsbilleder fra bl.a. Gribskov Arkiv:

UDSTILLING: Historien er vigtig, ikke kun til gavn for fremtiden, men for vores fælles hukommelse, for hvem vi er og var, hvordan du og jeg lever vores hverdag.
Fotoklubben Tidsbilledet - en fantastisk frivillig klub for alle - er med til at vise de mange næste generationer, hvordan vores hverdag og verden ser ud i dag.
I dette projekt har de kastet sig over at vise historien om Gribskovbanen helt fra begyndelsen til den dag i dag.

omp/fvm 2024-04-20


 

Bane i Odsherred skal renoveres og have nye sveller

Odsherredsbanen skal renoveres og blandt andet have udskiftet omkring 7.000 sveller.

Link til Kollektiv trafik forum

fvm 2024-04-18


 

NOHAB arrangement i Wittenberge 1. og 2. juni

I anledningen af 70 året for NOHAB MY’s ankomst til Danmark den 7. februar 1954 samt fejring af 25-års jubilæum for NOHAB i Tyskland. Bliver der i weekenden den 1. og 2. juni afholdt et GM-træf hos Historischer Lokschuppen i Wittenberge. Dette bliver i et stort samarbejde fra både tysk og dansk side. Der samles i rammerne omkring remisen i Wittenberge, hvor de deltagende MY lokomotiver fra både tysk og dansk siden, vil være samlet for første gang i mange år. Derved er dette en unik mulighed for at kunne se tidligere danske MY’er sammen med danske MY’er.

Link til LOK Reports omtale af arrangementet (tysk tekst)

MY 1155.  Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen

Nogle vil måske undre sig over, hvorfor der ikke afholdes et GM-træf i Odense, men dette skyldes at Danmarks Jernbanemuseum ikke har resurserne til at kunne varetage det store arbejde med at planlægge sådan et arrangement, når der bruges en masse resurser på byggeriet af det nye museumsmagasin i Marslev, samt transportklargøring af materiellet der skal flyttes fra de øvrige magasiner i løbet af 2024. Derfor er der i samarbejde med NOHAB-GM-Gruppe Deutschland e.V og en dansk samarbejdes partner arbejdet for at stable et arrangement på benene.

Arrangement har mødt stort velvilje fra dansk side fra Danmarks Jernbanemuseum, MY Veterantog/Dansk Jernbane-Klub og VIKING-Rail for at hjælpe med at kunne realisere muligheden for at kunne deltage i sådan et arrangement der afholdes i Tyskland.

Link til NOHAB-GM-GRUPPE Deutschland.

MY 1142.  Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen

Hvordan kommer man til Wittenberge?

Hvis man rejser fra Danmark, er det muligt at tage EC-toget fra København til Hamburg Hbf og her skifte med enten EC, ICE der køre direkte til Wittenberge på cirka en time eller med skift i Schwerin på cirka to timer. I Wittenberge er der et par hoteller, så det er muligt at overnatte. En ud og hjem rejse samme dag er ikke muligt, med mindre man er i egen bil.

Her på siden vil vi løbene forsøge at holde jer opdateret på, hvad der sker i processen frem mod fejringen i Wittenberge.

Ved træffet vil der efter alt at dømme deltage syv ud af ni tidligere danske MY’er fra firmaerne Altmark Rail, Cargo Logistik Rail og Strabag Rail. Hvorved alle køreklar MY’er i Tyskland vil deltage. De sidste to er Altmark Rail MY 1127 og 1143 der henstår ikke køreklar i Haldensleben.

Fra dansk side deltager MY 1101 fra Danmarks Jernbanemuseum og MY 1126 fra MY Veterantog. Der arbejdes på yderligere tre deltager, men disse offentliggøres senere når det endelig er fastlagt.

De danske MY’er vil efter planen blive trukket fra Padborg til Wittenberge og retur af en tysk MY. Detaljerne om hvornår selve kørslerne forgår vil pt ikke blive offenliggjort umiddelbart af sikkerhedsmæssige hensyn.

MY 1126.  Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen

I Wittenberge vil der blive lavet kørsler fra Wittenberge station og rundt på havneområdet, ligesom der på remiseområdet vil være mulighed for kørsel i førerrummet. Begge ting vil ske med de tyske MY’er og ikke de danske, der vil være udstillet på området.

Der vil lørdag den 1. juni være aftenfotografering mellem kl. 20 og 23 med alle MY’erne opstillet ved remisen i Wittenberge.

Entrepris til jubilæumsarrangementet (Lørdag og Søndag):
Børn: 6,- €
Voksne: 14,- €
Familie: 30,- €

Pendelkørsel på havnen:
Børn: 5,- €
Voksne: 10,- €
Familie: 22,- €

Pris for førrumstur (ikke besøgende til jubilæumsarrangementet): 
Børn: 4,- €
Voksne: 8,- €

Pris for førrumstur (med billet til jubilæumsarrangementet):
Børn: 2,- €
Voksne: 4,- €

Pris til Fotoevent "Den blå time":
Pr Person: 80,- € (for præbookning 60,- €) Præbookning skal være sket inden den 28.05.2024. De 60,- € skal sends til (IBAN: DE38 7805 0000 0222 6460 44) eller også kan der skrives en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Deltagerliste:

MY 1101

Danmarks Jernbanemuseum

MY 1126

MY Veterantog

MY 1131

Altmark Rail

MY 1138

Cargo Logistik Rail

MY 1142

Cargo Logistik Rail

MY 1147

Strabag Rail

MY 1149

Altmark Rail

MY 1155

Altmark Rail

 

MY 1101.  Foto: Kasper Birk Tandrup Pedersen

Tekst: Kasper Birk Tandrup Pedersen

fvm 2024-04-18


 

Skal vi farvelægge vores gamle sort/hvid foto ?

I arkiverne findes der mange foto i sort/hvid og som ikke kan tages igen. Med AI er der kommet nye muligheder for at farvelægge gamle foto. Redaktionen har leget lidt med farvelægning af nogle af de gamle foto. Photoshop giver mulighed for helt automatisk at farvelægge gamle foto. Farvelægningerne nedenfor er lavet på under 5 minutter pr foto. Nogle gange rammer farvelægningen plet andre gange går det minde godt. 

Spørger man AI om det et er en god ide at farvelægge er svaret:
At farvelægge gamle sort-hvide fotos med AI kan være en god ide, da det kan bringe nyt liv til billederne og gøre dem mere levende og engagerende.
Det er dog vigtigt at være forsigtig og respektfuld over for det oprindelige billede og dets historiske værdi.

Bedøm selv resultaterne nedenfor.

Et s/h foto af MY 1143 farvelagt med kunstig intelligens. Foto: Arne Kirkeby. Arkiv NJVT. Nedenfor det oprindelige foto.
Fotoet har vundet væsentligt ved at få tilføjet farve og farverne virker realistiske.

Det oprindelige foto

Luftfoto af Blovstrød teglværk er her farvelagt. Markerne i den øverste del af foto har fået en mærkelig blå farve, der dog ved en mindre justering i Photoshop vil kunne laves mere realistisk. 

Foto af Peer Thomassen fra Handest Station er her farvelagt. Umiddelbart et godt resultat. Himlen kunne evt tilføjes lidt mere blåt.

Uniformsfoto der ikke er gået helt godt. Det røde bånd er kun rødt på den ene side af kasketten. Uniformen er kun på en del af foto blå. Og skal uniformen være blå ? Der vil skulle arbejdes en del med foto hvis det skal kunne bruges.

DJK's første bestyrelse. Mennesker genkendes generelt altid og ansigtsfarven er ramt de rigtige steder. Med bedre original vil der nok kunne laves et bedre farvelægning.

fvm 2024-04-17