Referat af generalforsamling i Dansk Jernbane-klub 2023

Søndag den 26. marts 2023, Kl. 12:30 afholdte Dansk Jernbane-klub sin 63. ordinære generalforsamling i Kulturstationen, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse.

Der var til generalforsamlingen fremmødt 48 medlemmer. Generalforsamlingen indledtes ved en kort velkomsttale ved formanden Henrik Bang Jensen, hvorefter generalforsamlingen forløb i god ro og orden efter den udsendte dagsorden.

 1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.

Bent Jacobsen blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet, da den første indkaldelse var bragt i Jernbanen M1 2023.

Som stemmetællere valgtes: Mikael Lund, Bo Oldrup Pedersen, Jens Ahm

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og oplysning om planerne for det kommende år.

Mindeord:
Formand Henrik Bang Jensen indledte sin beretning med at mindes et medlem, som er gået bort i det forgangne år, Hans Jørn Fredberg, som var aktiv hos Mariager Handest Veteranjernbane. Hans Jørn Fredberg var med i den personkreds, som var med til at stifte MHVJ for mere end 5 årtier siden. Han var i en længere årrække driftsbestyrer for MHVJ.

Forsamlingen mindedes Hans Jørn Fredberg med et minuts stilhed.

Hovedbestyrelsens arbejdsform:

Når der ses tilbage på det forgangne år har det heldigvis været langt mere normalt end de foregående år, hvor Covid-19 restriktioner satte sit præg på samfundet og derved også DJK. I forbindelse med Covid-19 restriktionerne blev hovedbestyrelsens forretningsudvalg aktiveret, da det ikke var muligt at samle hele hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget bruges fortsat hvor der afholdes møder ca. 1 gang pr. måned for modning af konkrete ideer og løsning af driftsmæssige opgaver i et mindre forum for at sikre foreningens fremdrift. Forretningsudvalget varetager opgaverne ud fra overordnede rammer fastsat af hovedbestyrelsen. Der har specielt været fokus på hovedforeningens økonomi, som nu er bragt i en bedre balance efter flere år med underskud.

Jernbanen:

Hovedforeningen har igen fået gang i en lang række aktiviteter rundt omkring, hvor klubbens medlemsblad er en af dem. Udgivelse af Jernbanen er den langt største udgift for hovedforeningen i størrelsesorden 800.000 – 900.000 kr. Udgiften er steget i takt med, at sideantallet er steget, hvorfor det har været nødvendig et reducerer dette uden, at det er gået ud over kvaliteten af bladet, da Jernbanens redaktion har formået at skabe en god og dynamisk balance i sammensætningen af stoffet. Udgivelse af et fysisk blad er et af de bærende elementer i foreningens aktiviteter, da det skal være muligt for alle at tilgå de væsentligste informationer uden brug af it-udstyr og lignende.

Jernbanen har som noget nyt udsendt et tillæg til Jernbanen omkring den internationale transportmesse InnoTrans. Tillægget er blevet vel modtaget og har bidraget med et lille nettoprovenu til foreningen.

Information fra hovedbestyrelsen:

Hvad angår kommunikation omkring hovedbestyrelsens arbejde til medlemmerne, er der også sket nogle ændringer, da der i stedet for resumeer af de enkelte hovedbestyrelsesmøder nu bringes et sammendrag af de væsentligste emner, som behandles af forretningsudvalg og hovedbestyrelsen. Referater fra møderne bringes ikke i fuldt omfang, da disse kan indeholde følsomme oplysninger, som ikke er velegnede til offentliggørelse.

Medlemsbidrag/arv:

Der er i årets løb modtaget en lang række medlemsbidrag til foreningen.

Bidragene er vigtige i forhold til Ligningslovens §8a (boafgift og skattefradrag), da vi hvert kalenderår skal modtage mindst 100 bidrag à minimum kr. 200 for at opretholde vores nuværende godkendelse hos SKAT, således at DJK ikke skal betale boafgift, hvis der tilkommer foreningen arv. Bidrag opgøres og offentliggøres en gang årligt.

Der skal lyde en meget stor tak til alle bidragsydere, da de er med til at gøre en forskel for foreningen som en helhed.

Der skal gøres opmærksomhed på, at det er muligt at oprette et testamente for på den måde at betænke DJK med en arv. Vi har som forening mulighed for at hjælpe til med oprettelse af et sådant testamente.

Klubaftener i Herlev:

Fremvisningen af billeder den sidste mandag i måneden i klubhuset i Herlev gik desværre i stå grundet COVID-19 nedlukningerne. Disse billedaftener er så at sige blevet genoplivet i en ny og forbedret version. Billedaftenerne er for alle DJKs medlemmer og ikke kun de lokale fra Hovedstadsområdet, så kig forbi Herlev mandag aften hvis I kommer på disse kanter.

Medlemstal:

Medlemstallet opgøres og offentliggøres fremadrettet en gang om året i juni måned. Medlemstallet er desværre nedadgående og forventes at være på ca. 2200 medlemmer. Medlemstallet kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes, da der stadig er restanter, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Først når rykkerproceduren er gennemført, kan medlemstallet endelig opgøres.

De seneste års underskud forårsaget af øgede omkostninger til udgivelse af Jernbanen har desværre skabt et behov for kontingentstigninger med hvad, der følger af frygt for at miste medlemmer af denne årsag.

OK aftale:

På initiativ fra VTV er der indgået en sponsoraftale med energiselskabet OK, hvor det er muligt at støtte DJK, når der tankes på en OK tankstation. Man kan via OKs hjemmeside læse mere om, hvordan man tilmelder sig denne ordning.

DJK Fonden:

For nogle år siden blev DJK Fonden oprettet med henblik på at yde støtte til forskellige projekter hos DJKs baneforeninger og øvrige arbejdsgrupper under hovedforeningen. Fonden tilføres midler ved, at der hvert år overføres 10 kr. pr. medlem, som betaler kontingent. Der kan søges om midler hvert andet år. Der er ved uddelingen lagt vægt på, at projekterne forventes at kunne gennemføres, selv om det ansøgte beløb ikke har kunnet tildeles fuldt ud. Udvælgelsen af projekter, som skal støttes, foretages af hovedbestyrelsen. Der har været rigtigt god dialog herom.

Midlerne blev efter en vurdering af projekterne tildelt således:

 • Udskiftning af vinduer over remiseporte i Maribo samt renovering af taget 25.000 kr.
 • Reparation af Trolje 104 ´s kran og diesellokomotivet DSB Litra MT 152´s motor VTV 25.000 kr.
 • Restaureringen af motorvognen RHJ M4 20.000 kr.
 • Restaureringen af damplokomotivet DSB Litra H 783 maskinen 20.000 kr.

Rullende materiel:

Rullende materiel er et af de områder som hovedforeningen desværre ikke har prioriteret i tilstrækkelig grad gennem de senere år. Materiel, som anvendes ude hos baneforeningerne, ejes af hovedforeningen og udlånes til baneforeningerne med en kontrakt, som kun kan opsiges fra hovedforeningens side i tilfælde af grov misligholdelse. Hvis baneforeningerne ønsker at afhænde materiel, skal dette overdrages til hovedforeningen. Aktuelt har vi nogle materielenheder stående ude hos baneforeningerne, som de ikke længere ønsker at gøre brug. Disse enheder er i mellemtiden så at sige strandet ude hos baneforeningerne, da magasinhal nr. 2 i Marslev endnu ikke er færdig og derved klar til modtagelse af disse. Derudover er transport ad jernbanen blevet langt mere besværlig gennem de senere år.

Vi skal derfor have aktiveret nogle flere kræfter til at arbejde med dette område, hvorfor det også er tanken at gå skridtet videre og arbejde med en egentlig bevaringsstrategi for det rullende materiel.

Elektroniske medier:

Der er gennem det seneste års tid sket en gennemgribende fornyelse af foreningens hjemmeside af et team med Finn Madsen i spidsen. Et af de helt store hits har været tilgængeliggørelsen af gamle numre af Jernbanen, hvor de første ca. 20 årgange er blevet tilgængeliggjort.

DJK har også fået en kanal til offentliggørelse af historiske filmoptagelser, som kan bruges til, at skabe opmærksomhed omkring foreningens eksistens. Det var egentlig planen, at disse skulle være udgivet på DVD med salg for øje, men det er tiden løbet fra.

Det er ikke kun på foreningens egen hjemmeside vi er aktive, da vi i samarbejde med DVF driver hjemmesiden Jernbanearkivalier.dk, hvor vi tilgængeliggør tegninger, dokumentation for rullende materiel og meget andet. Der arbejdes også på tilgængeliggørelse af Jernbanetidende tilbage fra 1800-tallet, da de indeholder en del spændende historier.

Dansk Lokomotivtidende er også tilgængelig på denne hjemmeside.

For nogle år siden overtog vi det gamle tegningsarkiv fra Scandia. Der er i samarbejde med DVF indkøbt en scanner til scanning af tekniske tegninger.

Jernbanebøger:

Jernbanebøger har igen i år udgivet På sporet af 2022. Det er håbet, at det også i fremtiden vil være muligt at udgive denne årbog til trods for, at bogsalget generelt har været nedadgående de senere år i takt med, at forfattere af historiske jernbanebøger er faldet fra.

Til trods for disse udfordringer er der stadig godt gang i aktiviteterne hos Jernbanebøger, da det er lykkedes at finde nogle spændende titler, som er med til at skabe omsætning og indtjening. Der arbejdes også fortsat med udgivelse af nye bøger. Følg med i nyhedsbreve, hjemmesiden og Jernbanen, da der helt sikkert vil dukke noget spændende op.

Banebasen:

Banebasen er et fællesprojekt mellem Sporvejshistorisk Selskab og Nordsjællands Veterantog. Samarbejdet går ud på at sikre fremtidig bevarelse og tilgængeliggørelse af historiske fotos relateret til jernbaner og sporveje. Der arbejdes derfor på at få scannet billeder og film fra DJK-arkivet, da sådanne medier er i risiko for at gå til som følge af tidens tand. Der er gennem det seneste år kommet flere aktive medlemmer, som arbejder med varetagelse af disse opgaver. Carsten Christoffersen har udviklet en database med god registreringskvalitet, hvor det indscannede materiale registreres.

Arkiv i Glostrup:

Arkivet i Glostrup modtager mange dødsboer for tiden. Det indkomne materiale arkiveres og, eventuelt overtallige eksemplarer realiseres.

Der er ligeledes modtaget en del arkivmateriale fra de tidligere privatbaner.

Der er afholdt en auktion, hvor overtallige arkivalier er blevet solgt til fordel for dækning af driftsudgifter til arkiv mm.

Arkivet har været repræsenteret ved Historiske Dage i Øksnehallen i København for at skabe opmærksomhed på muligheden for at opleve historisk skinnebåret trafik. Der er i den forbindelse udgivet en reklamefolder.

DJK Rejser:

Rejseafdelingen havde i 2022 arrangeret en succesfuld rejse til Østrig med en lang række af oplevelser.

Årets rejse til Italien har desværre måttet aflyses, da der har været for få tilmeldte inden tilmeldingsfristen udløb. Det er ærgerligt, at rejsen ikke har kunnet gennemføres.

Fondsmidler:

Vi har været så heldige at få et medlem med interesse for arbejdet med søgning af fondsmidler. Dette arbejde har indtil videre givet et bidrag til indkøb af en scanner og økonomisk hjælp til et bogprojekt, som er under udarbejdelse.

Det er planen fremadrettet at forsøge at skaffe fondsmidler til dækning af investeringer frem for brug af foreningens overskud.

Film om Den Transiranske Jernbane:

Vi har fra nogle ældre ingeniører med tilknytning til virksomheden Kampsax fået en henvendelse omkring et projekt, hvor en gammel film om bygning af Den Transiranske Jernbane ønskes publiceret. Kampsax har i sin tid forestået dette store anlægsarbejde. Der arbejdes derfor nu på en konvertering af de gamle smalfilmsoptagelser til et nutidigt format. Dette arbejde foregår i Tyrkiet for fondsmidler.

Det er vores håb, at vi på et eller andet tidspunkt kan vise filmen for DJKs medlemmer.

Gedser Remise:

Der er for nogle år tilbage kommet en henvendelse fra Gedser Remise omkring muligheden for at blive en del af DJK. Processen har været længe undervejs. Der arbejdes derfor på, at Gedser Remise optages i DJK som en baneforening. Gedser Remise afholder generalforsamling den 1. april 2023, hvor den endelige beslutning om optagelse i DJK foregår. Optagelsen kan finde sted uden ændringer i DJKs vedtægter. Gedser Remise kunne godt bruge nogle flere aktive medlemmer til at servicere de ca. 11.000 gæster, som besøger remise og omgivelser hvert år. Ud over remisen er der en udstilling om Olsenbanden samt Det Gule Palæ.

Museumsmagasin i Marslev:

Der er gennem en længere årrække arbejdet på opførelse af magasinhal nr. 2 i Marslev. Arbejdet går ikke så hurtigt, som man kunne ønske sig af flere forskellige årsager.

En af de store udfordringer har været COVID-19 pandemien, som har sat arbejdet i stå for en periode. Finansieringen er også en udfordring, da det er meget svært at skaffe fondsmidler til den slags byggeri.

Ud over dette blev flere af de på arealet henstående materielenheder udsat for grove hærværksangreb hen over sommeren 2022, hvilket resulterede i, at der skulle bruges mange resurser på afdækning af materiel med eksempelvis knuste ruder. Der er nu blevet opsat et hegn, som skal være med til at forhindre gentagelser. Hærværket er anmeldt til Politiet, men de har tilsyneladende henlagt sagen, hvilket der er klaget over.

Det er heldigvis ikke lykkedes hærværksmændene at trænge ind i hallerne, da de er overvåget med alarmer. Hærværket har alt i alt kostet både økonomiske og mandskabsmæssige resurser, som kunne være brugt bedre til arbejdet med færdiggørelse af hal nr. 2.

Hærværk er ikke det eneste, som har kostet foreningens medlemmer unødig tid i Marslev, da der er brugt meget tid på sporentreprenører, som har henstillet materialer på den af DJK ejede grund uden at betale leje herfor.

Der arbejdes for tiden på udførelse af de tekniske installationer i hallen såsom elinstallationer og udstyr til brandsikring. Når disse installationer er færdige, kan sporlægningen begynde. Det er planen at forsøge at frikøbe nogle medlemmer til varetagelse af disse opgaver således, at dette projekt kan realiseres, og hallen kan tages i brug som opbevaringshal for bevaringsværdigt jernbanemateriel.

DJK Midtjylland:

DJK Midtjylland med Benjamin Olsen som ny formand har nogle spændende arrangementer i støbeskeen, da der sidst i april afholdes en udflugt til Struer. Senere på året følger et besøg hos Letbanen i Aarhus.

DJK Lolland Falster:

DJK Lolland Falster afholder nogle fine medlemsaktiviteter i form af foredrag og udflugter.

DJK Hovedstaden:

DJK Hovedstaden afholder i lighed med de øvrige lokalafdelinger nogle fine medlemsrettede aktiviteter.

Djurslands Jernbanemuseum:

Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård har gang i mange aktiviteter, da der arbejdes med etablering af nogle flere spor, som er tiltænkt til brug i forbindelse med en fremtidig udstillingshal, som tænkes opført således, at museet kan udvide sine aktiviteter.

Hovedforeningens tilskud til Djurslands Jernbanemuseum har desværre måttet reduceres fra 65.000 kr. til 50.000 kr. grundet foreningens generelle økonomi. Museet har til trods for dette formået at få det til at hænge sammen økonomisk på en fornuftig vis.

Fremtiden:

Der er behov for en fornyelse i hovedbestyrelsen, da en del af de siddende bestyrelsesmedlemmer er kommet op i årene. Der skal derfor findes nogle nye, egnede kandidater.

Hovedbestyrelsen er sammensat af medlemmer valgt af generalforsamlingen og medlemmer udpeget af de enkelte baneforeninger.

Kom gerne med forslag til egnede kandidater.

Der arbejdes også på at finde en ny kasserer til hovedforeningen, da Svend Korsgaard gerne vil afløses på denne post. Der vil for en ny kasserer være hjælp at hente, da Carsten Christoffersen og Poul Vajsbæk hjælper til med varetagelse af den daglige drift.

I DJK Ejendomme er kassereren under udskiftning, da Gunnar W. Christensen har ønsket at trække sig tilbage. Denne opgave vil fremadrettet blive varetaget af Lars Henning Jensen, hvilket er grunden til, at han ikke genopstiller som revisor.

Der har været bragt en leder omkring et fremtidigt behov for et nyt hovedkvarter, da vi med meget stor sandsynlighed risikerer at skulle fraflytte det eksisterende hovedkvarter i Herlev grundet den generelle byudvikling, hvor industrikvarterer konverteres til boligområder. Ejendommen i Herlev bærer efterhånden præg af manglende vedligeholdelse. Aktuel er taget utæt, hvorved der trænger vand ned i køkkenet.

Vi er som følge af dette på udkig efter et nyt hovedkvarter i hovedstadsområdet med en husleje, som er til at betale.

Hvis der er nogle medlemmer, som kunne tænke sig at arbejde med historieformidling, er der god mulighed for dette, da vi generelt har rigtig meget materiale i arkiverne, som kunne bearbejdes.

Baneforeningerne generelt:

Det er gennem de seneste år blevet meget svært at køre veterantog på det offentlige jernbanenet som følge af implementering af det nye signalsystem. Der arbejdes derfor gennem DVF på at udvikle en brugbar løsning således, at det fortsat er muligt at opleve veterantog andre steder end på de lukkede baner. Der er fra politisk side afsat indtil 20 mio. kr. til fremtidig sikring af muligheden for at opleve veterantog på det offentlige jernbanenet. Der er med sandsynlighed behov for flere midler til dette. Dette er en meget stor opgave, som vi ikke selv kan løfte. Vi er derfor nødt til at få skabt nogle kontakter til det politiske system.

De baneforeninger, som er så heldige at have egen infrastruktur, kunne også godt bruge nogle flere midler til vedligeholdelse mm.

Der er fortsat brug for flittige hænder rundt om hos baneforeningerne til løsning af mangeartede opgaver, så der er ingen grund til at holde sig tilbage fra at hjælpe til her.

DJK har overtaget nogle overtallige 10-tons troljer fra Banedanmark, da disse var blevet i overskud. Troljerne gør nu gavn hos Limfjordsbanen, Museumsbanen og hos Vestsjællands Veterantog.

Mariagerbanen:

Mariagerbanen har i 2022 haft en rigtig fin sæson. Passagertallet har været ok til trods for den manglende kørsel med damplokomotiv.

Der arbejdes aktuelt på de afsluttende opgaver i forbindelse med restaureringen af motorvognen RHJ M4, som har været under restaurering gennem flere årtier. Trekantruten er et af de store trækplastre, hvor det er muligt at kombinere en veterantogstur med en sejltur på Mariager Fjord.

Museumsbanen:

Der arbejdes for tiden meget intenst på renovering af driftsmateriellet. Aktuelt er damplokomotivet APB 17 ved at få udskiftet kedelrør mm. Ud over dette arbejdes der også på en tiltrængt renovering af Ardelt-traktoren samt diesellokomotivet LJ M9.

Museumsbanen er generelt gode til at nytænke og lave nogle fine aktiviteter i form af eksempelvis kaffetog, brevduetog og meget andet for tiltrækning af publikum.

Vestsjællands Veterantog:

Vestsjællands Veterantog har kørt nogle gode juletog med damplokomotivet OHJ 38, inden det blev taget ud af drift for nogle omfattende vedligeholdelsesopgaver.

Medens OHJ 38 er ude af drift, skal Triangelmotorvognene tage slæbet.

Der et også lykkedes Vestsjællands Veterantog at tiltrække publikum med eksempelvis kaffetog og ølsmagning.

Der arbejdes fortsat på at realisere fremtidsvisionerne om en forlængelse af banen fra Gørlev til St. Fuglede. Dette arbejde foregår sammen med nogle aktører, som gerne vil have etableret en ridesti langs med banen.

Limfjordsbanen:

Limfjordsbanen overtog for nogle år siden en Ardelt-traktor. Denne er efter et større istandsættelsesarbejde kommet i drift.

Limfjordsbanen har gennem det seneste år fået rettet kraftigt op på økonomien, hvorved det har været muligt at afdrage på lånet i Opsparingsordningen (intern DJK-ordning).

Lejekontrakten for remisen i Ålborg udløber i 2024. Der arbejdes derfor på en forlængelse af denne, da der er et stort potentiale for veterantogskørsel i Ålborgområdet. Der arbejdes ligeledes på en løsning til genetablering af sporforbindelsen ind til remisen, hvis det lykkedes at forlænge lejekontrakten, da vognmateriellet skal løftes ind og ud med kran.

Veterantog Vest:

Veterantog Vest har haft et samarbejde med Sydjysk Veterantog omkring kørsel med veterantog i Grejsdalen, da der har været nogle udfordringer med at skaffe personale til kørslerne. Den hastige udrulning af det nye signalprogram har desværre sat en stopper for disse kørsler.

I sommeren 2022 fik diesellokomotivet DSB Litra MT 152 desværre et nedbrud som følge af et motorhavari under en af disse kørsler. Hurtigt blev det klart, at det vil blive omkostningstungt at få motoren repareret igen. For at skaffe midler til denne reparation blev der lånt et beløb i den før omtalte opsparingsordning. Beløbet skal tilbagebetales igen, når økonomien tillader dette. I en sag som denne er det godt med et fællesskab, som kan yde støtte, når der er brug for dette.

Det nye signalprogram bliver en af de helt store udfordringer i fremtiden for Veterantog Vest, da de er afhængige af at kunne benytte det offentlige jernbanenet.

MY Veterantog:

MY Veterantog har haft en del udfordringer som følge af udrulning af det nye signalprogram samt utallige sporarbejder rundt omkring.

Under et ophold i Marslev blev en af MY Veterantogs vogne desværre udsat for et meget groft hærværksangreb. Vognen blev efterfølgende transporteret til Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor den nu afventer at kunne komme hjem til Hundested igen.

Den planlagte tur til Lemvig måtte desværre aflyses som følge af en afsporing i Hundested, som har medført, at materiellet så at sige er spærret inde grundet sporets tilstand. Der er en dialog i gang med Lokaltog omkring en løsning således, at MY 1126 kan komme ud og køre nogle tog i løbet af sommeren med hjælp af personvognsmateriel fra Veterantog Vest.

Blovstrødbanen:

Blovstrødbanen er DJKs afdeling for smalspor. Blovstrødbanen lever en stille tilværelse. Der køres nogle ture i sommersæsonen.

Blovstrødbanen har desværre haft besøg af nogle skrottyve, som har stjålet skinner og andet af værdi.

Arbejdsgruppen omkring damplokomotivet DSB Litra H783:

Arbejdet på damplokomotivet DSB Litra H783 skrider godt fremad. Der er kommet nogle pæne donationer til støtte af projektets gennemførelse.

Der er pt. nogle udfordringer omkring noget arbejde, som udføres af en underleverandør.

Der skal til slut lyde en stor tak til alle, som yder en indsats for DJK.

Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskab.

Svend Korsgaard fremlagde det reviderede regnskabet, som er offentliggjort i Jernbanen M1/2023.

Af væsentlige poster kan nævnes følgende:

Der er på det seneste kommet flere firmamedlemmer til, da der nu indbetales 40.000 kr. for sådanne kontingenter.

DJK har modtaget en arv på 270.000 kr. Det er forventeligt, at der måske kommet et mindre beløb fra samme arvesag i forbindelse med salg af et hus.

Der er modtaget nogle fine bidrag på samlet set 354.000 kr.

Egenkapital er steget en smule. Værdier er i anpartsselskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2024.

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for 2024:

Ordinære medlemmer:                              Kr.                 630,-

Juniormedlemmer:                                    Kr.                 380,-

Husstandsmedlemmer:                             Kr.                 380,-

Baneforeninger:                                        Kr.               2000,-

Smalsporsbaner:                                       Kr.               1000,-

Firmamedlemmer:                                    Kr.            10.000,-

Udlandsportillæg:                                    Kr.                 150,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af medlemmer og til hovedbestyrelsen samt af revisor og revisorsuppleanter.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster blev foretaget uden afstemning, da der ikke var opstillet modkandidater.

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen:

Søren Bay

Keld Haandbæk

Benjamin Olsen

Jesper Hansen

Morten Storm

Som revisorer blev følgende valgt:

Allan Zenth

Jan Eriksen

Som revisorsuppleanter blev følgende valgt:

Mogens Nørgaard Olesen

Klaus S. Jørgensen

Ud over nævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer:

Henrik Bang Jensen            Valgt på generalforsamlingen 2022

Svend Korsgaard                Valgt på generalforsamlingen 2022

Gunnar W. Christensen      Valgt på generalforsamlingen 2022

Tommy O. Jensen               Valgt på generalforsamlingen 2022

Mikkel Bech Holgersen      Valgt af MY Veterantog

Hans Henrik Larsen            Valgt af MHVJ

Mikkel Møller Nielsen       Valgt af VSVT

Esben Haugaard                 Valgt af LFB

Theo Berkhoudt                 Valgt af Djurslands Jernbanemuseum

Alex Udstad                       Valgt af Blovstrødbanen

Kristian Bruun                    Valgt af MBJ

Finn Østergaard                  Valgt af VTV

Niklas Havresøe                 Valgt af Salgs- og Arkivafdelingen.

 1. Eventuelt.

Bent Berg Olsen:

Var det ikke en ide med en fejring af, at COVID-19 nu er fortid?

Henrik Bang Jensen:

Vi har for en del år tilbage afholdt DJK-dag for medlemmerne. Der var desværre ikke den fornødne opbakning til et sådant arrangement fra medlemmerne. Vi må se, om vi i fremtiden kan finde på et eller andet, men der mangler desværre nogle aktive medlemmer til at varetage afholdelse af et sådant arrangement.

Leif Flensted:

Området omkring Gedser remise har forandret sig meget de senere år. For 12 år siden blev der opført en telemast på 10-årig kontrakt, hvorfra Gedser Remise fik 500.000 kr. til istandsættelse af remisen. Istandsættelsen var påkrævet, da der flere steder var hul i taget. Der er i mellemtiden blevet brugt 12.000.000 kr. på en gennemgribende istandsættelse af remisen således, at den nu fremstår i en rigtig fin stand. Aktuelt er der brugt ca. 1.000.000 kr. på nye porte.

Gedser Remise besøges årligt af ca. 10.000 gæster, som er med til at generere et overskud på ca. 400.000 kr.

Banen mellem Gedser og Nykøbing Falster er stillet til rådighed for kørsel med veterantog. Grundet implementeringen af det nye signalprogram har det ikke været muligt for veterantog fra Gedserbanen at kører ind på stationen i Nykøbing Falster. Der er nu fundet en løsning, således at dette atter kan muliggøres. I Nykøbing Falster er der lejet en remise med drejeskive til brug for kørsel med veterantog på Gedserbanen.

Der vil blive afholdt generalforsamling den 1. april 2023, hvor et af dagsordenens punkter vil være optagelse i DJK.

Henrik Bang Jensen:

Der er gode muligheder for DJK-medlemmer for at være aktive ved Gedser remise. Der er nogle rigtig fine overnatningsmuligheder til dem, som kommer langvejs fra.

Jørgen Staalsø:

Jeg har tidligere købt Jernbanen i en kiosk, før jeg blev medlem af DJK. Det vil være godt, hvis vi kunne skabe en større synlighed omkring, hvorledes man bliver medlem af DJK.

Henrik Bang Jensen:

Tak for denne opfordring. Vi er rigtig glade for at vide lidt mere om, hvordan medlemmerne er kommet ind i foreningen.

Poul Kattler:

Rådet for bæredygtig trafik arbejder for, at der fra den 17. juni i år kan køres fra Narvik i nord til Palermo i syd med elektriske tog, hvor der blandt andet køres med lokomotivtrukket tog fra København til Hamborg.

Der arbejdes på at lave en konference i Flensborg for fremme af jernbanebefordringen fra Flensborg og nordpå, når DSB ophører med at betjene Flensborg.

Poul Vajsbæk:

Der er salg af bøger efter generalforsamlingen.

Bent Jacobsen:

Der arbejdes på en udflugt den 6. juni 2023 til Femern projektet. Udflugten kommer til at foregå med bus fra Ringsted. Billetpris for deltagelse forventes at andrage 350 kr.

                                        

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Dirigent, Bent Jacobsen                                                                                 Referent, Benjamin Olsen

Newsflash

Billedvisning i Herlev i efteråret 2023

Foråret har hidtil budt på fem velbesøgte billedforvisninger i DJK's klub i Herlev, hvor der har været vist billeder fra Danmark, Ungarn og Grækkenland samt fra udlandsturen med DJK Rejser i 2022.

Arrangementsgruppen blev enige om at forsætte billedvisningerne i foråret 2023, og har planlagt følgende program (med forbehold for ændringer):

Efterårets program for billedfremvisning i DJK's klubhus i Herlev er nu planlagt og findes sted på følgende dage:

Mandag den 28. august kl. 19:30-20:30: 

Tjekkiet er et spændende jernbaneland, og har flere flotte jernbanemuseer. Johs Damsgaard Hansen har besøgt flere af disse, og viser hvad museerne kan byde på.

Mandag den 25. september kl. 19:30-20:30:

For 40 år siden afsluttes MO-trafikken i Jylland i maj 1983, og en epoke på knap 50 år afsluttes. Tommy O. Jensen viser et potpourri af sine lysbilleder fra de sidste år i Vestjylland, hvor trafikken skrumpede fra omkring 20 daglige omløb til kun kørsel om fredagen. 

Mandag den 30. oktober kl. 19:30-20:30:

I år kunne Limfjordsbanen fejre 50 års jubilæum. Finn Madsen fortæller historien om Limfjordsbanen, og viser billeder fra veteranbanens kørsler i Nordjylland gennem tiden.

Mandag den 27. november kl. 19:30-20:30:

Udviklingen af jernbanen i Danmark tog for alvor fart i 1970'erne med røde IC-tog og regionaltrafik i timedrift. Henning Kristensen viser egne billeder fra statsbaner og privatbaner fra dengang, 

Fremvisningerne sker i DJK’s klubhus på Marielundvej 35 i Herlev, og begynder kl. 19:30.

Varighed ca. 1 time. Der vil være mulighed for at købe kaffe, vand og øl til moderate priser. Desuden vil være Jernbanebøgers boghandel være åben efter billedfremvisningerne.

Evt. programændringer eller aflysninger vil blive annonceret på hjemmesiden, så tjek www.danskjernbaneklub.dk et par dage før arrangementet.

TOJ 24-05-2023


 

Arriva Danmark har fået ny ejer

Arriva Danmark, der er Danmarks største private operatør på området for kollektiv transport, har fået ny ejer..

Link til Kollektiv trafik forum

05/25/2023


 

Bumletog eller lyntog til Hamburg - alle vil have et stop

Når Femern Bælt-tunellen står klar i 2029 kan togturen mellem København og Hamburg halveres til to en halv time.

Link til Kollektiv trafik forum

05/25/2023


 

DSB låner vogne af Deutsche Bahn

DSB har nu formalia på plads, så IC1-vogne lånt hos Deutsche Bahn i Tyskland kan erstatte de noget mindre, danske IC3-tog til Hamburg.

Link til Jyske vestkysten

2023-05-24


 

Billeder til "På sporet af 2023"

Sommeren er over os, og vi hermed lidt info om den kommende udgave af ”På Sporet af”.

På sporet af 2022.

Det er højtid for jernbanefotografering – og derfor vil vi benytte lejligheden til at informere lidt om de emner vi har specielt fokus på i år.

Årets udgave af På sporet vil sætte fokus på:

 • Hovedstadens letbane
 • Ringsted-Femern Banen
 • Elektrificeringsprogrammet (Fredericia Aarhus)
 • Signalprogrammet (Både fokus på nyt signalsystem men også på de gamle signaler)
 • Internationale tog herunder nattog gennem Danmark (Snälltåget og SJ)

Som sædvanligt modtager vi meget gerne billeder ”med liv” – dvs. gerne billeder med mennesker – enten passagerer eller personale der udfører deres job, husk at overholde gældende lovgivning.

Deadline for indsendelse af fotos til På sporet af 2023 er fredag den 1. september 2023. Fotos skal være optaget fra og med 1. oktober 2022. Det vil være muligt at eftersende fotos fra perioden 1. september til 30. september efter nærmere aftale med redaktionen.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at fotos indsendt til På sporet af 2023 også vil indgå i udvælgelsen af billeder til Jernbanekalenderen 2024. Hvis du ikke er interesseret i at dine billeder anvendes i Jernbanekalenderen – så skriv det til os, når du fremsender dine fotos. Og vi hører selvfølgelig også gerne, hvis du har ideer til den kommende årbog – samt også gerne ris og ros i forhold til På sporet af 2022.

Med venlig hilsen, Redaktionen af På sporet af 2023, Niklas Havresøe


Kriterierne for billederne:

Ved digitale billedfiler skal du anføre dine initialer i hver billedfil. Derudover må du gerne som tillæg skrive dato, sted og motiv enten i billedfilen eller i en separat tekstfil, der henviser til en billedfil. Hvis det er papirbilleder, skriv navn eller initialer og et billednummer på bagsiden. Det er en stor hjælp for redaktionen at gøre dette, det letter os for meget tidskrævende arbejde.

Tidsaktuelle billeder dækkende perioden, 4 kvartal 2022 og frem til 30. september 2023.

DJK’s forlag/Jernbanebøger yder fuld diskretion, billederne benyttes kun til årbogen, eventuelt pressemateriale vedrørende årbogen samt Jernbanekalenderen 2024 (sidstnævnte kan frabedes i følgebrev).

Husk at anføre om billeder digitale såvel som på papir må tilgå DJK's billedarkiv med din copyright, men således at DJK evt. senere kan bruge dem ved bogudgivelser.

Får du mindst et billede med i årbogen, får du tilsendt et gratis eksemplar af bogen.

Billederne bedes sendt enten via en fildelingstjeneste såsom Wetransfer, Dropbox m.fl. til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – Husk at filerne skal være tilgængelige for modtageren.

Eller til

Jernbanebøger, Marielundvej 35, 2730 Herlev  - Mrk. årbog


 

Sammendrag af Kontaktgruppemøde i DJK, lørdag den 25. marts 

Kontaktgruppemøde er et udvidet hovedbestyrelsesmøde, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupper, lokalafdelinger mm. også inviteres med. Formålet er at styrke relationerne i DJK’s mange afdelinger og arbejdsgrupper, og informere hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Kontaktgruppemøde afholdes normalt dagen før generalforsamlingen, og afsluttes med en fælles middag og hyggeligt samvær.
Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Materielsager og håndtering af disse
Som udgangspunkt skal alle materielsager – dvs. større ombygninger, flytning, køb, salg eller ophugning af køretøjer – fremlægges i hovedbestyrelsen for godkendelse. Dette har ofte give anledning til gode diskussioner på kryds og tværs, for at sikre alle mulighed bliver vendt og alle parter der har interesse i køretøjet bliver hørt. Udfordringen er, at ofte bliver sagsbehandlingstiden lang, før der kan træffes endelig beslutning i hovedbestyrelsen.

Der er behov for at gøre denne proces mere smidig og hurtig, uden at gå på kompromis med demokratiet i DJK. En løsning kunne være at nedsætte et ”materieludvalg”, bestående af udvalgte medlemmer af bestyrelsen og baneforeninger, som modner forslag, inden de præsenteres for hovedbestyrelsen.

Materieludvalg kunne også varetage den praktiske del med håndtering af de rullende materielenheder (f.eks. flytning), som ejes af DJK og som ikke disponeres af baneforeningerne. 

Materieludvalg kan også være med til at sikre sammenhæng på tværs i foreningen når det gælder bevarelse, håndtering og istandsættelse af rullende materiel. Det kunne være godt hvis der forelå en bevaringsplan for de enkelte materielenheder, som kunne være tilgængelig på vores hjemmeside.

På sigt også nedsættes et udvalg til varetagelse af arbejdet med dokumentation og formidling af materiellets historie. Det kunne også sikre bevarelse af dokumentation for materielenheder, som skal anvendes i driften samt skabe overblik over reservedele til det i drift værende materiel.

Erfaringsudveksling på tværs af organisationen til brug i forbindelse med reparation og istandsættelse af rullende materiel kunne også være en rigtig god ide. Endelig er der behov for en form for log til brug i forbindelse med materielflytninger og kunne være med til, at skabe mere synlighed gennem hele sagsforløbet.

Det besluttes at i første omgang nedsætte et ”materiel-omdisponeringsudvalg” til varetagelse af det praktiske arbejde med flytning af rullende materiel samt skabe og vedligeholde en oversigt over det rullende materiel. Udvalget bemandes med repræsentant fra Museumsbanen, Mariagerbanen, Limfjordsbanen, Gedser Remise (efter optagelse i DJK) samt Søren Bay fra hovedbestyrelsen.

På mødet blev en række udestående materielsager også håndteret. Her de væsentligste:

Vestsjællands Veterantog: 
Personvogn DSB Litra CU 4009 og godsvogn DSB Litra HD 38375 besluttedes ophugget, da de begge er i meget dårlig stand. Brugbare dele i det omfang de er relevante gemmes.

Der er modtaget henvendelse om overtagelse af damplokomotiv DSB Litra D 826 til udstillingsformål. Lokomotivet har været hensat udendørs i lang tid, og kræver betydelig indsats for at blive køreklar. Det besluttes i første omgang at udbyde D 826 i DVF-regi, inden henvendelse om overtagelse undersøges nærmere. 

Overtallig motortrolje MT 226 (tidl. DB-trolje type KLV-53) udbydes i DVF-regi. Troljen indeholder dele mm., som er kompatible med andre troljer som anvendes i veteranbaneregi.

Ballastvogne DSB litra TH 9015 og 9102 – Der er tale om to stk. ballastvogne, som er overtaget fra Skælskørbanen, og er i dårlig stand. Ophugning af TH 9015 for indvinding af reservedele til den anden med mindre andre af DJK’s baneforeninger har ønske om, at overtage en hel ballastvogn.

Sneplov til damplokomotiv (OHJ 38) - Sneploven udbydes i DVF-regi. Hvis sneploven ikke kan afsættes i DVF-regi ophugges den. Eventuelt provenu tilfalder VSVT.

Museumsbanen:
Godsvogne DSB Litra Elo 511 0 716 samt DSB Litra Elo 511 1 519 overdrages til Gedser Remise, hvis vogne kan transporteres til Gedser på forsvarlig vis hvad økonomien angår. Det nedsatte materiel- omdisponeringsudvalg arbejder videre med sagen.

Bænkevogn Litra OHJ QA 300 - Museumsbanen ønsker alligevel ikke at overtage denne materielenhed, og den forbliver dermed i Materiel- og Vognhalskassen.

Bordet rundt
Bordet rundt er et fast punkt på Kontaktgruppemøde, hvor deltagerne informerer hinanden om igangværende aktiviteter, udfordringer og ikke mindst at kunne udveksle erfaringer med hinanden. 
Det er lykkedes at finde en ny kasserer til DJK Ejendomme af 2001 ApS, da Gunnar W. Christensen ønsker at gå på pension. Kassererposten er nu overdraget til Lars Henning Jensen.

DJK Midtjylland har været udfordret af at finde egnede mødelokaler, som kan lånes vederlagsfrit. Til gengæld er der en rigtig god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne.

DJK Salgs- og Forlagsafdelingen oplever vigende salg af bøger og antallet af forfattere for historiske jernbanebøger er nedadgående. Trods dette er det lykkedes at genererer et økonomisk overskud sidste år, primært ved salg af årbog og udenlandske bøger.

Vestsjællands Veterantog er udfordret af manglende køreklart damplokomotiv. Desuden skal der udføres revisionsarbejde på to vogne. Det går fremad på det politiske plan omkring en mulig forlængelse af banen til St. Fuglede, hvor der er indgået et samarbejde med andre aktører i området, blandet nogle heste folk, som ønsker en ridesti parallelt med en kommende veteranjernbane mellem Gørlev og St. Fuglede.

MY Veterantog udfordres for tiden af manglende sporadgang til det rullende materiel som er stationeret i Hundested, efter Lokaltogs spor er blev akut spærret pga. sporets tilstand. Der er dialog i gang med den lokale baneformand omkring en mulig løsning på denne problemstilling. Til gengæld er økonomien er fornuftig, og der er et godt samarbejde med forskellige aktører.

Mariagerbanen slås med strækningssporet; det er svært at skaffe brugbare sveller. Der kommer nogle gode brugte sveller fra Kirke Eskilstrup. Der mangler også et køreklart damplokomotiv. Der er modtaget en donation på 112.000 kr. fra Svend Nielsen & Herdis Myginds Fond til brug omfugning af murværket på Handest station. Arbejdet med RHJ M4 nærmer sig afslutningen.

Limfjordsbanen fejrer 50-års jubilæum den 17. juni 2023. Aalborg station ombygges i 2024 hvorfor der ikke kan køres tog medens dette arbejde står på. Lejemålet for remisen kan formodentlig forlænges med 3 år
Der har været afholdt et møde med rådmænd fra Aalborg kommune, som er enige om, at der ikke skal bygges boliger på det nuværende remiseområde. 

DJK-hjemmesiden har haft 93.000 besøgende siden offentliggørelse af Jernbanen årgang 1961 – 1969 er lagt på ud på hjemmesiden. Der lægges 2 årgange af Jernbanen ud pr. måned indtil årgang 1996. Især siderne med vogn- og motormateriel giver mange hit, og det gør referater fra mødet i hovedbestyrelsen også. Relativt få har meldt sig til DJK’s månedlige nyhedsbrev – ca. 360 medlemmer.

Jernbanen og Foreningsnyt Omkostningerne til trykning og forsendelse af Jernbanen er steget betragteligt. Sidetallet her derfor måttet reduceres til normalt 60 sider og 68 sider i årets sidste udgivelse. Mange sender spændende stof til M-bladet. Stoffet kan sendes løbende. Stoffet kan også bruges på hjemmesiden. Det har været udsendt et tillæg til Jernbanen i forbindelse med transportmessen InnoTrans, som er blevet velmodtaget og har skabt et lille nettoprovenu til foreningen. 

Gedser Remise forventet af blive optaget i DJK den 1. april 2023.  Der arbejdes på at kunne køres ind i ERTMS område i Nykøbing Falster. Overkørslerne bliver flere steder beskadiget af lastbiler og landbrugsmaskiner. De burde være klar til sæson 2023. Der er kommet en aftale i stand således, at Gedser Remise kan disponere over en remise og en drejeskive i Nykøbing Falster.

Arbejdsgruppen DSB Litra H783 Arbejdet med udskiftning af hjulringe ved underleverandør trækker ud. Der er 12 aktive. Der informeres flittigt på Facebook om fremdrift, hvilket giver god feedback. Økonomien for projektet med istandsættelse af damplokomotivet DSB Litra H783 er pt. fornuftig. 

DJK Sekretariatet Der er huller i taget på klubhuset i Herlev, som har hindret adgang til køkkenet. Området i Herlev er under planlagt byfornyelse, hvilket på sigt kan give nogle udfordringer når industrikvarteret forvandles til boligområde. Der kommer mange gæster til billedaftener i Herlev. Der er nogle dage mangel på plads.

Djurslands Jernbanemuseum Museet vil gerne udvide med en ny hal, men det er svært, at få priser oplyst fra leverandører, der er nødvendige for fondsansøgninger. Der er arbejdet en del med sporet. Pladsen er ryddet for gamle sveller, og nyt spor under etablering. 

Museumsbanen agter at overtalligt materiel skal afhændes inden der kan anskaffes yderligere materiel, da alt rullende materiel skal kunne opbevares under tag. Damplokomotivet Kjøge er kommet ud at køre igen efter 3,5 års revisionsarbejde. Kedlen på damplokomotivet APB 17 er godkendt ved indvendigt kedelsyn. Arbejdet med isætning af kedelrør kan nu påbegyndes. Diesellokomotivet LJ M12 er kommet i drift. Der er modtaget en ibrugtagningstilladelse til LJ M12 til brug på det offentlige jernbanenet. Der dukket nogle gamle møbler op, som tidligere har stået i en af stuerne på stationen i Bandholm. Denne begivenhed har givet noget medieomtale.


 

Design af Danmarks nye tog - afløseren for IC 3

Interview med Johannes Torpe i GO’ Morgen Danmark om design af afløseren for IC3

https://play.tv2.dk/serie/go-morgen-danmark-tv2/1-klasse-erstattes-med-fire-forskellige-zoner-8e12f695-05b2-409f-9fc8-349b169d3a96

Afløseren for IC3-toget bliver en rullede hyldest til den danske designsjæl.


Det danske design studio Johannes Torpe Studios har i samarbejde med franske
Alstrom designet fremtidens danske tog. Indretningen bliver en hyldest til den
danske designarv og nordiske materialer. Toget skal afløse de legendariske IC3
tog og er den største investering i DSB’s historie.
Det var en drømmeopgave, der pludselig blev til virkelighed, da Johannes Torpe
Studios og Alstrom vandt udbuddet om at producere det tog, der de næste
mange årtier skal forbinde Danmark og danskerne.
I 2025 leveres de første nye, elektriske togsæt til DSB, og Johannes Torpe
Studios og Alstroms fælles projekt ‘Fremtidens Tog’ bliver den reele afløser for
de ikoniske dieseldrevne IC3-tog, der har været i drift siden 1990.
Det nye tog bliver et funktionelt og topmoderne transportmiddel med en
strømlinet fransk krop, der udgøres af det velafprøvede Coradia Stream-togsæt.
Togets indre bliver en varm hyldest til skandinaviske materialer og dansk design.


Godt design til alle de næste 30 år
Det var en udfordrende opgave for designteamet hos Johannes Torpe Studios at
designe et tog, der skal have en levetid på 20-30 år uden at komme til at fremstå
som en umoderne anakronisme efter 10 år, og som med en pris 20 milliarder
kroner er den største investering i DSB’s historie.
For at afspejle den danske kultur, landets visioner og behov, valgte vi at
samarbejdede med et af de dygtigste danske designbureauer: Johannes Torpe
Studios, for at udvikle et tog til Danmark, et tog, som fremtidige generationer
kan være stolte af.
-Alstom


I en verden, hvor konkurrencen er hård i transportsektoreren, er det vigtigere
end nogensinde, at se transport som mere end blot at flytte passagere fra A til B.
Brugeroplevelsen er ekstremt afgørende. Johannes Torpe Studio’s designteam
besluttede sig derfor hurtigt for, at opgaven skulle gribes an på samme måde,
som hvis de skulle indrette et hotel. Men ikke et luksushotel for de få.
Johanne Torpe Studios har helt bevidst arbejdet med naturlige, nordiske
materialer som træ, læder og uld i kvaliteter, der er udviklet specielt til
Fremtidens Tog. Tekstilerne er i vinderforslaget udviklet i tæt samarbejde med
den danske tekstilvirksomhed Kvadrat, hvilket sikrer kvalitet og holdbarhed.
Fremtidens Tog skulle afspejle de danske samfundsværdier om velfærd og
socialt ansvar, der bevæger sig mod en brugercentreret, holistisk rejseoplevelse

for mange forskellige typer brugere. Og Fremtidens Tog skulle være i stand til
at possionere DSB, som mere end bare et transportselskab, men også som
eksponent for nordisk livsstil.


Demokratisk lyssætning
Dansk design har en stolt demokratisk historie, der går tilbage til store designere
som Børge Mogensen, der insisterede på, at skabe produkter af god kvalitet og
med stor æstetisk værdi, som alle skulle have råd til. Det er stadig en vigtig del
af den danske design filosofi, hvor gode materialer, funktionalitet og enkelthed
er den hellige treenighed.
Fremtiden Tog er skabt uden en 1. Klasse for de få, men er inddelt i fire forskellige
zoner: Stille-, Familie-, Standard- og Businesszone. Zonerne adskiller sig ikke
i fysisk fremtoning, men ved at have forskellig lyssætning, der ikke bare gør
dem genkendelige. Lyssætningen tager passagerne med ind i fire universer, der
afspejler den pågældende zones funktion. De fire lyssætninger er inspireret af
det helt særlige lys, man kun finder i Skandinavien, hvor lyse sommerdage, der
aldrig rigtig bliver mørke, blå timer og stjerneklare frostnætter gør norden til
noget helt særligt.


Kvaliteten ligger i detaljen
For at sikre, at toget blev både funktionelt rummede en langtidsholdbar æstetisk
tiltrækningskraft, har designteamet hos Johannes Torpe Studios lagt særlig
vægt på de små detaljer og på at have en klar vision og et godt samarbejde.
Johannes Torpe Studios har gennem to år samarbejdet med Design- og Stylingteamet
hos Alstom. Det er endt med et tidløst design kendetegnet af enkel
formgivning og materialer af høj kvalitet, der er lette at vedligeholde.
Sæderne er eksempelvis det væsentlige element i et tog, så derfor er der lagt
særlig vægt på selv de mindste detaljer. Den fleksible nakkestøtte er designet
så den både giver privatliv til de rejsende, men også skaber et naturligt rum,
hvis man rejser med venner og familie. Designet i toget kombinerer naturlige
materialer og håndværk med en elegant kombination af praktisk, men
sofistikerede detaljer, der hylder den danske designtradition.
Den danske version af Coradia toget kommer til at gøre togturen på tværs af
landet elektrisk, og byder på en lang række indretnings- og designdetaljer, der
kommer til at gøre fremtidens togrejse både komfortabel, praktisk og æstetisk.

Fakta om IC5:

 • DSB har i april 2021 indgået kontrakt med Alstom om leverance af 100 togsæt i årene 2025-2029. IC5 skal erstatte IC3, IC4, IR4 og Øresundstogene, som udfases løbende, og det vil køre som både InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog
 • Alstom har indgået kontrakter om levering af Coradia Stream-tog til jernbaneselskaber over det meste af Europa. Tilsammen har jernbaneselskaber i Tyskland, Holland, Luxemburg, Italien, Spanien, Rumænien og Danmark lagt ordrer på næsten 900 togsæt
 • IC5 vil have en tophastighed på 200 km/t og have el-motorer på samlet 7.950 hk (IC3 har dieselmotorer på samlet 1.870 hk)
 • De første IC5-tog forventes leveret i 2025 og derefter løbende frem mod 2029, hvor alle 100 IC5-tog skal være leveret. Toget er bygget på Coradia Stream-platformen og DSB har døbt toget IC5, fordi det har fem vogne, og fordi navnet ligger i forlængelse af IC3 og IC4
 • Materialerne i de nye IC5-tog er hentet i dansk designtradition og byder blandt andet på lys ask og sædestof med høj andel af uld, som gør at sæderne undgår miljøskadelig overfladebehandling. Alle produkter og materialer er miljømærkede og op til 96% af toget kan genanvendes
 • IC5-toget har fem vogne med 300 siddepladser. Flere af vognene har lav indstigning, der er gode flex-områder til cykler og barnevogne og endnu flere pladser til opbevaring af bagage end i de eksisterende tog. Endelig har hvert togsæt tre toiletter, hvoraf ét af dem er kørestolsvenligt

2023-05-15 fvm


 

Studietur til Storstrømmen og Lolland den 22. juni

Studietur med DJK Hovedstadsområdet til de 3 store byggerier ved Storstrømmen og på Lolland.

Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 10.15 – Ca. 18.30.

Efter mange opfordringer har bestyrelsen i DJK Hovedstadsområdet besluttet at genoptage studieturene, hvor vi f.eks. besøger steder hvor der normalt ikke er adgang eller besigtiger byggerier, hvor fagkyndige vil fortælle om hvad vi ser, og hvor langt man er nået.

 

Anlæggelsen af den kommende station Lolland ved Holeby er allerede i fuld gang den 6. marts 2023

Vi lægger ud med en heldagstur til 3 aktuelle byggerier med start og slut i Ringsted:

 • Den nye Storstrømsbro. Vi kører først fra Ringsted til Masnedø, hvor vi på Besøgscenter Storstømmen. På egen hånd kan man få viden om byggeriet af den 4 km nye bro til vej- og bane. Her er også en samling fotos af den nuværende Storstrømsbro. Herefter kører vi ud på Masnedø, hvor vi kan se både den nuværende og byggeriet af den nye bro, som er præget af hektisk aktivitet.
 • Vi fortsætter herefter over Falster og Lolland til Rødby Havn. Det bliver desværre ikke muligt at komme ind på selve byggepladsen, men vi besøger bl a. udsigtsplatformen, hvorfra det imponerende byggeri kan iagttages. Vi holder en længere pause ved Femern Bælt Udstillingscentret i Rødby Havn, hvor der vil være mulighed for at indtage den medbragte eller tilkøbte frokost (se længere nede under praktiske oplysninger). Endvidere vil det være muligt at se udstillingen om byggeriet. Railway Coordination Manager Klaus S Jørgensen vil fortælle under opholdet fortælle om det store projekt med hovedvægten på jernbanedelen. Her vil der også blive serveret kaffe og kage. Skulle nogle ønske at tage et kig på Rødby Færge, hvor den store sporterræn og perroner henligger, som et minde om en kendt og aktiv station med regionale- og internationale persontog og en omfattende godstrafik, sker dette på egen hånd under opholdet i Rødby Færge.
 • Herefter vender vi atter hjemad, og undervejs gør vi holdt ved udsigtsplatformen ved tunnelmundingen og herefter gør vi et kort ophold ved den nye Lolland (Holeby) station samt ved det tidligere trinbræt Døllefjelde-Musse. Klaus S Jørgensen, som tidligere har været projektdirektør på Ringsted - Femern projektet hos Banedanmark, vil være med i bussen, og fortælle om den store ombygning af strækningen til dobbeltspor, eldrift samt den nye station.

Praktiske oplysninger:

Turen vil, traditionen tro, foregå i en nyere veteranbus fra Sporvejsmuseet og vil udgå og ende på Ringsted Station (Ved busholdepladsen) Vi starter kl 10.15 og regner med at være tilbage ved 18.30-tiden. Muligvis lidt senere alt efter besøg, trafik mv

Det er muligt at købe frokost hos den lokale smørrebrødsforretning Havfruen's Smørrebrød, Havnegade 3, Rødby Havn, Tlf. 29 21 34 30 ligger i kort afstand fra udstillingscenteret i Rødby Færge.

Prisen for turen vil være 350,- kr pr. person.
Tilmelding foregår KUN pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på brevkort til Peer Kurland Gyvelvej 2C 1.tv, 4000 Roskilde.

Husk at angive et telefonnummer med tilmelding af hensyn til evt aflysning.

Betaling foretrækkes på Mobilepay Tlf. 93 30 61 53 (Peer Kurland). Det er også muligt at betale kontant ved turens start.

Yderligere oplysninger:

Peer Kurland 93 30 61 53

Kasper Pedersen 22 37 75 24


 

OHJ 40 - der arbejdes med cylinderforinger hos MHVJ

Arbejdet med OHJ 40 skrider fremad.

Foto: Benjamin Olsen

Cylinderforingerne til diesellokomotivet OHJ 40 er i nu prøvemonteret efter en tiltrængt renovering hos AC Motors i Viborg hvor foringskanterne er rettet af.
Der er fremstillet nye shims således, at cylinderforingerne igen har den nødvendige overhøjde således, at toppakningerne kan slutte tæt. Cylinderforingerne er også blevet krydshonet indvendig således, at de nu igen er klar til mange års drift.

Store sporfornyelser i påsken

Som et vigtigt led i opgraderingen fornyer Banedanmark i de kommende måneder sporene flere steder på tværs af landet og i påsken er der større arbejder.

Link til Banedanmark

2023-03-31