Vi passer på toget!

Allerede i marts 1961 disponerede den dengang to måneder gamle Dansk Jernbane-Klub over to damplokomotiver, en personvogn og en pakvogn. Og den daværende bestyrelse kunne stolt kundgøre, at man forhandlede med forskellige privatbaner om bevaring af flere interessante lokomotiver og vogne.

Siden dengang er foreningens materielsamling vokset og vokset. I dag omfatter samlingen langt over 50 stykker trækkraft og flere hundrede vogne. I mange tilfælde er der tale om enestående køretøjer med stor kulturhistorisk betydning. I alt har DJK 290 enheder. Mange er i drift. Nogle er under renovering. Andre er hensatte. Og endeligt er der vognkasser.  

Men det er ikke nok at anskaffe gamle lokomotiver og vogne. At bevare historisk jernbanemateriel kræver meget plads - og helst indendørs. Ved opbevaring i fri luft forgår gamle tog hurtigt, både takket være det danske klima og vore dages grafittimalere og rudeknusere.

Heldigvis benyttes en stor del af Dansk Jernbane-Klubs materielsamling af baneforeningerne, hvor der ved frivillig arbejdskraft gøres en stor indsats for at holde de gamle tog driftsklare. Men det stiller yderligere krav: Ikke blot skal materiellet opbevares, ved veteranbanerne der skal også skaffes faciliteter til istandsættelse og vedligeholdelse.

Derfor har det gennem hele foreningens levetid været en hård kamp at skaffe tilstrækkelig opbevaringsplads under tag. Gennem mange år var denne indsats koncentreret omkring veteranbanerne, men fra slutningen af 1990-erne har også hovedforeningen arbejdet målrettet på at anlægge vognhalskapacitet til den del af foreningens materiel, der ikke benyttes ved veteranbanerne.

Det kræver mange økonomiske midler at indrette gode opbevaringsfaciliteter. Det er derfor en stor udfordring at finde den rette balance mellem den mængde historisk materiel, man kunne ønske bevaret, og hvad der rent faktisk er mulighed for at huse under tag. Skønt netop jernbaneklubbernes store samlinger af gamle lokomotiver og vogne er en central del af den danske kulturarv og ikke mindst vort lands industrihistorie, er interessen for at støtte bygningen af remiser og vognhaller ikke særlig stor. Som oftest er det billetindtægter fra veteranbanerne samt kontingenter og bidrag fra medlemmerne, der gør det muligt at skaffe gode opbevaringsforhold.

Materielliste Samlet liste over Dansk Jernbane-Klubs rullende materiel. Ajourført 2019.

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs damplokomotiver med foto

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs motorvogne med foto 

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs motorlokomotiver med foto 

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs trævogne med foto

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs stålvogne med foto

Oversigt over Dansk Jernbane-Klubs post og pakvogne med foto

Baneforeningernes materiel findes på de enkelte baners hjemmesider

Museumsmagasin i Marslev
Det var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse, da Dansk Jernbane-Klub i 2002 kunne opførte en 111,5 m lang og 17 m bred vognhal i Marslev på Fyn. Hermed blev det for første gang muligt for alvor at skabe gode opbevaringsforhold for den del af foreningens materielsamling, der ikke benyttes af baneforeningerne.

Efter opførelsen af selve hallen fulgte en længere fase med sporlægning og forskellige klargøringsarbejder, før hallen blev indviet 16. april 2004.

Museumsmagasin nr 1 rummer fire spor med en samlet længde på 440 meter. Det samlede projekt med bygning af vognhal og efterfølgende sporlægning har kostet ca. 2 mio. kr. Vognhallen er fuldstændigt betalt af foreningen selv, hvilket ikke mindst har været muligt takket være velvillige bidrag fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og foreningens medlemmer.

Museumsmagasin II
Museumsmagasinet der blev indviet i 2004 blev hurtigt fyldt og der er stadig materiel i foreningens eje, som bør under tag.

Rejsegilde 13. september 2019
Fredag d. 13/9-2019 blev der holdt rejsegilde for Dansk Jernbane-Klubs museumsmagasin II i Marslev. Efter adskillige års forberedelser kunne der holdes rejsegilde for udvidelsen af magasinet.

Takket være store bidrag fra medlemmerne var det muligt at få opført magasinhal nummer 2, som i dag er en lukket bygning. Der arbejdes med tekniske installationer i øjeblikket.

Museumsmagasin II er stort set identisk med hal I og ligger i forlængelse af hal I.

Hallen er planlagt til at omfatte fire spor på 120 meter samt velfærdsfaciliteter. Den vil få en indsnævring i hallens bagerste del, som betyder, at et af de fire spor afkortes med ca. 30 meter. Udover en fordobling af den indendørs sporkapacitet i Marslev omfatter projektet også forbedrede faciliteter for de af foreningens kræfter, der arbejder i hallen og med materiellet i Marslev - faciliteter, der i dag er hårdt tiltrængte. Bygningen af selve vognhallen og byggemodningen af grunden forventes at koste op imod 5 mio. kr. (med en betydelig usikkerhedsmargin på begge sider). Dette beløb omfatter opførelsen af den "rå" hal med støbt gulv og bortskaffelse af ikke ubetydelige mængder jord.

Hertil kommer udgifter til el- og VVS-arbejde.

Der mangler fortsat sporlægning i hal II, hvilket der i øjeblikket ikke er økonomi til.
Når der er kommet spor i hallen får DJK næsten en halv kilometer spor under tag!

Finansiering af museumsmagasin II
Et første betydeligt skridt i opførelsen af vognhal II var købet af jorden i Marslev. DJK forestod denne betydelige investering af egne midler, men vi behøver hjælp til at løfte det samlede projekt. Vi arbejder derfor ihærdigt med at ansøge landets fonde om økonomisk hjælp til vognhalsbyggeriet og tror på, at vi kan få nogle flotte tilskud til projektet. Men medlemmernes hjælp kan vi ikke undvære. Medlemsbidrag spillede en vigtig rolle ved den første vognhal, og det håber vi også, at de kommer til ved den næste.


Vedligeholdelse af vognhal og spor foretages af et arbejdshold under ledelse af Søren Bay, tlf. 3538 4679 / 4019 4679.
Søren Bay modtager gerne henvendelser fra medlemmer, der er interesserede i at give en hånd med.