Vedtægter

for

Dansk Jernbane-Klub

 

Gældende fra 15. november 2021

 

§ 1

Foreningens navn er

”Dansk Jernbane-Klub”.

Foreningen, der har hovedsæde i København, er stiftet den 15. januar 1961 og henvender sig til alle jernbaneinteresserede. Dens formål er at fremme kendskabet til og interessen for enhver art af jernbanedrift.

Formålet søges fremmet bl.a. ved afholdelse af møder og udflugter samt ved oprettelse af et arkiv og udsendelse af foreningens medlemsblad og andre publikationer.

Foreningen arbejder for formidling af dansk kulturarv ved bevarelse og restaurering af jernbanemateriel af særlig interesse, primært med henblik på anvendelse i de i § 9 nævnte baneforeninger og i foreningens museumsvirksomhed.

Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske foreninger, institutioner og museer, hvor et sådant samarbejde kan fremme foreningens formål.

§ 2

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Hovedbestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab eller udelukke et medlem, hvis handlemåde efter hovedbestyrelsens opfattelse berettiger dette, men vedkommende kan indbringe afgørelsen for den ordinære generalforsamling.

Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til de i § 4 nævnte tillidsposter.

Der kan udpeges æresmedlemmer af foreningen. Disse udpeges af hovedbestyrelsen. Indstilling af æresmedlemmer sker skriftligt til foreningens formand. Indstillingen behandles af hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer af foreningen. Dog fritages de for betaling af kontingent.

Et medlem, der ikke inden den 1. marts har betalt kontingent, betragtes som udmeldt af foreningen.

§ 3

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i en weekend i marts, april eller maj måned efter indkaldelse, der skal tilsendes medlemmerne senest to måneder før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke generalforsamlingsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen mv., der er på valg.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og tre stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab, der skal være medlemmerne i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. 
 4. Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for det følgende kalenderår, jævnfør § 5. Hovedbestyrelsens forslag herom skal være medlemmerne i hænde sammen med regnskabet.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen mv. i henhold til § 4.
 7. Eventuelt.

Forslag til optagelse under punkterne 4, 5 og 6 i dagsordenen skal være formanden i hænde senest seks uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden tre måneder, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer begærer dette, og kan gøre det, når den finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal i begge tilfælde tilsendes medlemmerne senest en måned før.

Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

§ 4

Hovedbestyrelsen består af 

 • ni medlemmer, som vælges af generalforsamlingen,
 • et medlem valgt af foreningens salgs- og forlagsafdeling, 
 • et medlem valgt af Djurslands Jernbanemuseum samt
 • et medlem for hver af de i § 9 nævnte baneforeninger, valgt af disses driftsudvalg/bestyrelse. Generalforsamlingen vælger derudover to revisorer og to revisorsuppleanter.

De generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at fem medlemmer afgår i ulige årstal, og fire medlemmer afgår i lige årstal. Øvrige valg er etårige.

Såfremt to eller flere generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer måtte træde tilbage før deres valgperiodes udløb, og der er mere end tre måneder til næste ordinære generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der vælger nye hovedbestyrelsesmedlemmer som erstatning for de tilbagetrådte. De nyvalgte vælges for den resterende del af de tilbagetrådtes valgperioder.

De personer inden for hver kategori, der opnår størst stemmetal på generalforsamlingen, anses for valgt, idet de stemmeberettigede i hver valgomgang tildeles et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges til den enkelte kategori. I hovedbestyrelsen stemmes ved konstitueringen efter tilsvarende regler.

Hvert år på det første møde efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig med formand og kasserer og udpeger af sin midte et forretningsudvalg på syv personer.

Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, herunder omfanget af forretningsudvalgets kompetence.

Hovedbestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formål. Foreningens formand og to forretningsudvalgsmedlemmer kan tilsammen tegne foreningen.

Ingen forpligtelser kan påtages og ingen udgift afholdes uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen.

For forpligtelser, der er påtaget på foreningens vegne, hæfter dennes formue, og der kan intet krav gøres gældende mod de enkelte medlemmer.

Hovedbestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. På begæring af mindst fire hovedbestyrelsesmedlemmer indkalder formanden med mindst syv dages varsel hovedbestyrelsen til møde inden en måned efter, at begæring herom er fremsat.

Til støtte for hovedbestyrelsens arbejde samt til fremme af fælles anliggender nedsættes en kontaktgruppe bestående af hovedbestyrelsen samt de ansvarlige ledere fra de i § 8 nævnte arbejdsgrupper. Kontaktgruppen afholder møde mindst een gang årligt, og kontaktgruppemøder betragtes som udvidede hovedbestyrelsesmøder, hvor alene hovedbestyrelsens medlemmer har stemmeret.

§ 5

Regnskabsåret fastsættes af hovedbestyrelsen. Medlemskontingentet gælder for et kalenderår, således at indbetalte kontingenter forholdsmæssigt i regnskabsåret henføres til det relevante årsregnskab.

§ 6

Udgivelse og formidling af jernbanelitteratur varetages af foreningens salgs- og forlagsafdeling.

Regulativ for salgs- og forlagsafdelingens virksomhed fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de aktive.

Afdelingens aktive medlemmer vælger efter regler, som er fastsat i dette regulativ, en leder, der er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen samt ansvarlig for overholdelse af de af myndighederne fastsatte regler og påbud.

Der aflægges særskilt regnskab for afdelingen, men dennes aktiver og passiver indgår i DJK’s formueopgørelse.

§7

Djurslands Jernbanemuseum varetager indsamling, registrering og formidling i forbindelse med driften af jernbanemuseet i Ryomgård.

Regulativ for Djurslands Jernbanemuseum fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling.

Afdelingens aktive medlemmer vælger efter regler, som er fastsat i dette regulativ, en leder, der er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen samt ansvarlig for overholdelse af de af myndighederne fastsatte regler og påbud.

Der aflægges særskilt regnskab for afdelingen, men dennes aktiver og passiver indgår i DJK’s formueopgørelse.

§ 8

Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af bestemte opgaver inden for foreningen, herunder afholdelse af udflugter mv. og varetagelse af lokale medlemsaktiviteter – møder, studieture, agitation samt arbejde med foreningens arkiver. Retningslinjer for arbejdsgruppernes virksomhed fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling.

§ 9

Til varetagelse af kørsel med veterantog og drift af veteranbaner kan grupper af foreningens medlemmer med hovedbestyrelsens samtykke oprette lokale baneforeninger.

Der aflægges selvstændigt regnskab for baneforeningerne, og disses aktiver og passiver indgår ikke i DJK’s formueopgørelse.

I baneforeningernes navn skal navnet Dansk Jernbane-Klub indgå, og baneforeningernes vedtægter, der ikke må være i modstrid med DJK’s formål, skal godkendes af DJK’s hovedbestyrelse.

§ 10

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling og yderligere bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes inden tre måneder.

§ 11

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte og skal bekræftes med samme flertal på en ny generalforsamling, som skal afholdes inden tre måneder.

Samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver inden for foreningens formål.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub den 15. november 2021