Søndag den 24 marts afholdt DJK generalforsamling i Århus

Generalforsamlingen blev afholdt på Folkehuset i Århus og ca. 40 DJK-medlemmer var mødt op. Lars Henning blev valgt til dirigent og herefter gav formanden Henrik Bang Jensen beretning fra det forløbne år. Her startede man med at mindes medlem Jens Chr. Bilde fra MHVJ, der var gået bort i 2023.

Formand indledte med at foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der mødes 4 gange om året. Herudover er der et forretningsudvalg, der mødes en gang om måneden for at behandle indkomne sager, og forberede dem til hovedbestyrelsens behandling, hvis dette er nødvendigt. Forretningsudvalgets tilstræber at komme ud hvert år til en eller to baneforeninger for kunne følge med i hvad der sker lokalt og holde en bedre kontakt, Dette giver mere tid til at drøfte evt. problemer i de enkelte baneforeninger end der kan gives ved hovedbestyrelsesmøder.

Tidligere år har der været afholdt kontaktgruppemøde dagen før generalforsamlingen, men udbyttet har været begrænset. For at begrænse rejseudgifter, er kontaktgruppemødet i år blevet aflyst. Det vurderes i stedet at være en bedre model at komme ud til baneforeningerne på skift.

Den ny postlov, der trådte i kraft ved årsskiftet, indebærer at der pålægges moms på udsendelser af Jernbanen. For at holde omkostningerne nede, er det besluttet fremover kun udsender blade 6 gange årligt mod tidligere 8 gange. Dette forventes at blive stort set udgiftsneutralt.

To medlemmer af hovedbestyrelsen har valgt at trække sig ifm. denne generalforsamling: Gunnar Christensen, der har været med i 32 år, ønsker at overdrage stafetten til nye kræfter pga. alder. Morten Storm, er blevet familiefar til tvillinger, og vil derfor gerne træde ud. Formanden takkede begge for den indsats de har givet til DJK. Efter annoncering i Jernbanen i efteråret, meldte der sig tre der gerne ville være med i hovedbestyrelsen og derfor er det lykkedes at finde to nye kandidater til de ledige poster i Hovedbestyrelsen.

Gunnar Christensen, der har været med i 32 år har ønsket at trække sig fra Hovedbestyrelsen. Foto: Asger Chistiansen.

Henrik Bang Jensen oplyste, at han ønsker at fratræde som formand ved generalforsamlingen i 2025, da han er hængt op med at være driftsbestyrer for MY Veterantog og DJK’s repræsentant i Danske Veterantogs Fællesrepræsentation (DVF). Der skal i den kommende periode findes en ny formand. Desuden ønsker DJK’s kasserer Svend Korsgård også at træde tilbage, når der findes en afløser. Generelt er der behov for flere til at hjælpe med i de mange forskellige administrative opgaver, der findes i foreningen.

Medlemstallet er desværre svagt faldende. Der arbejdes med kampagne for at få flere medlemmer. Desuden viste en kontrol af baneforeningernes medlemslister sidste sommer, at ikke alle aktive er medlem af DJK. Det er der efterfølgende rettet op på. Det er vigtigt at alle aktive i baneforeningerne er medlem af foreningen i tilfælde af der sker uheld under tjeneste, samt påbudt i henhold til foreningens love.

DJK-fonden opsparer hvert år 10 kr. pr medlem i fonden. Desuden kommer der indtægter fra sponsoraftale med OK benzin. Hver andet år udbetales der midler fra DJK-fonden, og i år har Veterantog Vest modtaget 50.000 kr. til nyt linoleumsgulv i Buh vognen.

Hjemmesiden er stadig under udvikling og Jernbanen frem til 1999 kan nu findes som PDF-filer på hjemmeside. Der arbejdes med login for udlandsmedlemmer så de kan hente bladet elektronisk, og ikke behøver at vente måneder på at modtage det fysiske blad. Det har været en stor succes at lægge gamle smalfilm ud på Youtube. Der kan nu ses over 30 film på DJK’s filmkanal.

Formand kom med en status på etableringen af Vognhal 2 i DJK’s Museumsmagasin i Marslev. Der arbejdes stadig med tekniske installationer, hvor flere er et krav fra myndighederne i byggetilladelsen. Der har desværre været indbrud i magasinet og værktøj er blevet stjålet. Udover at det koster penge at skaffe nyt værktøj, går der også meget tid med at skaffe dokumentation til forsikringen. En arv har muliggjort at hyre mandskab, for at kunne færdiggøre de tekniske installationer i hallen.

DJK har været medproducent på en film om bygning af to jernbaner i Tyrkiet udført af Kampsax. DJK har ikke skudt penge i projektet, da filmen er finansieret af fonde mm.

Jernbanebøger har solgt en del jernbanearkivalier på auktion og der er udgivet en bog i år. Generelt er bogsalget vigende, og det overvejes hvor lang tid det kan svare sig at f.eks. udgive På sporet-serien.

Formanden gav herefter en status for de enkelte baneforeninger og museer. Det er ikke gengivet her, men vil kunne læse på hjemmesiden i begyndelsen af maj, når referatet er færdigt og godkendt af dirigenten.

Svend Korsgaard gennemgik regnskabet, som også var udsendt sammen med Jernbanen nr. 1/2024. Foreningens kontingentindtægter er ligger på lidt over 1.4 mio.kr og de samlede indtægter er på ca. 1.6 mio. kr. Omkring halvdelen af disse indtægter bruges alene på at trykke og udsende blade og kalender til medlemmerne. Kontingentet for 2025 blev hævet med 20 kr. til 650 kr., for at kunne følge med i de stigende udgifterne.  Der vil blive kikke på kontingentstrukturen til næste generalforsamling, om det kan gøres på anden måde.

Endelig var der valgt til bestyrelsen, hvor fem kandidater skulle vælges. Henrik Bang Jensen, Svend Korsgaard og Tommy O. Jensen modtog genvalg. Hovedbestyrelsen foreslog Claus Dahl og Jørgen Gade som nye kandidater, som herefter præsenterede sig selv. Der var ikke opstillet modkandidater til de to poster. Claus Dahl og Jørgen Gade blev valgt med akklamation fra forsamlingen.

Nyt medlem af Hovedbestyrelsen er Jørgen Gade, der arbejder med kørestrøm hos Banedanmark. Foto: Finn Madsen

Nyt medlem af Hovedbestyrelsen er Claus Dahl der er tidligere søofficer. Foto: Finn Madsen

Revisorer Allan Zenth og Jan Eriksen var begge villige til genvalg, og valgtes også med akklamation. Det samme gjorde revisorsuppleanter Mogens Nørgaard Olesen og Klaus B. Jørgensen.

Under punktet eventuelt oplyste Bo Lindhardtsen at DJK-medlem Georg Schmidt var gået bort. Efter et par spørgsmål til formanden, kunne generalforsamlingen afsluttes kl. 14:30. Efter en kort pause blev Kampsax-filmen præsteret og fremvist af formand Henrik Bang Jensen.

Det officielle referat fra generalforsamlingen vil kunne læses på hjemmesiden i begyndelsen af maj måned.

fvm/toj 2024-03-27